Erstatning for tidligere barnevernsbarn

Innhold

Bystyret i Skien kommune har vedtatt å gjeninnføre en egen erstatningsordning for barnevernsbarn, som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på institusjon, fosterhjem, spesialskoler mm under plassering av Skien kommune.

Formålet med oppreisningserstatningen er å markere at Skien kommune påtar seg et moralsk ansvar, og gir en unnskyldning for kritikkverdige forhold.

Ordningen er avgrenset til kritikkverdige forhold som fant sted etter 01.01.1980 og frem til 31.12.1995. Ordningen er i kraft fra 1.10.2021 - 1.10.2023.

Forutsetninger for erstatning

Følgende forutsetninger må foreligge for å få tilkjent oppreisningserstatning:

a) det kritikkverdige forholdet må være foreldet i henhold til foreldelsesloven.

b) dersom søknaden gjelder overgrep i fosterhjem er beviskravet klar sannsynlighetsovervekt. Beskrivelsen til søkeren må støttes av annen dokumentasjon.

c) det kan ikke søkes erstatning etter denne ordningen dersom det foreligger skade eller ulempe som kan søkes dekket gjennom andre erstatningsordninger, slik som f.eks. voldsoffererstatningsordningen.

d) søker kan ikke tidligere ha mottatt erstatning fra Skien kommune for samme forhold.

e) det kan ikke senere søkes erstatning fra Skien kommune for samme eller andre forhold som gjelder overgrep eller omsorgssvikt omfattet av denne ordningen.

f) at det ikke anlegges erstatningssøksmål for domstolene for samme forhold.

Erstatningens størrelse

Erstatningens størrelse skal fastsettes individuelt og skjønnsmessig, og skal ikke utmåles med utgangspunkt i søkers økonomiske tap. Beløpet tilkjennes med inntil 750 000 kr. Dette er et maksimumsbeløp, uavhengig om saken gjelder flere forhold.

Hvordan fremsette krav?

Søknaden skal være skriftlig og skal sendes Skien kommunes oppreisningsutvalg v/juridisk rådgiver i Oppvekst, Postboks 158, 3701 Skien. Søknaden skal inneholde søkers navn, adresse og fødselsnummer og beskrive de faktiske forhold som ligger til grunn for erstatningskravet.

Søknad kan bare fremmes av det tidligere barnevernsbarnet selv.

Vedtekter for tildeling av oppreisningserstatning for tidligere barnevernsbarn i Skien kommune finner du her.

Får du ikke lastet ned så kan den bestilles via telefon: 90 15 28 34.

Til toppen