Varsel om oppstart av planarbeid - Amtmand Aalls gate 71-83

Innhold

Nå settes det i gang planarbeid for deteljregulering for gbnr. 300/1093 m. fl - Amtmand Aalls gate 71-83. Det betyr at alle har anledning til å rette innspill til det kommunale planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av et nytt fabrikkbygg innenfor industriområdet. Bygget er planlagt med en grunnflate på 6-8000 m2 med innvendig høyde ca 8 m. Det vil bli vurdert å anlegge parkering under bygget. Det vil også være aktuelt med andre mindre bygg / utvidelser innenfor eiendommen. 

Planstatus

I kommuneplanens arealdel er området vist som næringsområde. Området er også vist med hensynssone flomfare. Du kan lese mer om planområdet i varslingsbrevet fra Børve Borchsenius. 

Avgrensing av planområdet 

Kart  over planområdet

Har du kommentarer?

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Børve Borchsenius Arkitekter AS v/ Olav Backe-Hansen, tlf 97 73 20 88 eller e-post obh@borveborchsenius.no

Merknader til planarbeidet sendes til post@borveborchsenius.no eller til Børve Borchsenius Arkitekter AS, Storgata 159, 3519 Porsgrunn. Kopi av merknad skal sendes til post@skien.kommune.no eller til Skien kommune - Planenheten, postboks 158, 3701 Skien.

Frist for uttalelser

Frist for uttalelser er 08.10.2023

Dokumenter

Varslingsbrev fra Børve Borchsenius Arkitekter

Forslag til planprogram

Referat fra oppstartsmøte

Til toppen