Ønsker eleven å fortsette på samme skole etter flytting?

Innhold

Utgangspunktet er at elevene skal gå på skolen i den skolekretsen de bor. Dersom man ønsker at eleven skal gå på en annen skole enn nærskolen, må dette søkes om.

I enkelte tilfeller blir søknad om å gå på en annen skole enn hjemmeskolen innvilget. I den forbindelse henvises til følgende vedtak i hovedutvalget for kultur og undervisning:

Skolebytte skal ikke medføre økte utgifter for kommunen. Skolens elevtall, samlet antall klasser/grupper, romkapasitet, elevprognoser og skyssutgifter legges til grunn for beregning av kostnader. Dersom det ikke medfører økte utgifter eller andre særlige grunner taler imot, bør slike søknader innvilges.

Søknadsskjema for ønske om å fortsette på samme skole etter flytting
Til toppen