Ønskes skolebytte?

Innhold

Utgangspunktet er at elevene skal gå på skolen i den skolekretsen de bor. Dersom man ønsker at eleven skal gå på en annen skole enn nærskolen, må dette søkes om.

 I enkelte tilfeller blir søknad om å gå på en annen skole enn hjemmeskolen innvilget. I den forbindelse henvises til følgende vedtak i Hovedutvalget for kultur og undervisning:

Skolebytte skal ikke medføre økte utgifter for kommunen. Skolens elevtall, samlet antall klasser/grupper, romkapasitet, elevprognoser og skyssutgifter legges til grunn for beregning av kostnader. Dersom det ikke medfører økte utgifter eller andre særlige grunner taler imot, bør slike søknader innvilges.

Ønskes skolebytte innad i kommunen av særskilte grunner, eller skolebytte til skole i en annen kommune, tar man kontakt med Oppvekst Administrasjon.

Foresatte som ønsker at barn skal gå på en annen skole enn hjemmeskolen, må fylle ut søknadsskjemaet under.

Rektorene på de angjeldende skolene gir sin uttalelse til kommunalområde Oppvekst, som igjen fatter vedtak om innvilgelse eller avslag. Vedtaket kan påklages, og klagefristen er tre uker etter mottakelse av vedtak. En ev. klage, sammen med ev. nye opplysninger i saken, sendes til:

Skien kommune - Oppvekst Administrasjon, Postboks 158, Sentrum 3701 Skien

Dersom vedtaket opprettholdes, oversendes saken til statsforvalteren i Vestfold og Telemark for videre behandling. Statsforvalterens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Søknadsskjema for skolebytte
Til toppen