Boligveiledning

Innhold

Skien kommune skal gi individuell tilpasset bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet. Jf. Lov om kommunens ansvar på det boligsosiale feltet, §6 .

Kommunen vurderer hvilken bistand som skal gis. Bistandens art og omfang skal tilpasses den enkeltes behov, og kan blant annet være råd og veiledning om økonomi, bomestring, statlige og kommunale tjenestetilbud eller andre forhold av betydning for bosituasjonen. Kommunen kan også gi:

  • Praktisk bistand slik som hjelp til å søke støtte-, låne- og tilskuddsordninger eller kommunalt disponert bolig.
  • Bistand i en konkret kjøps- eller leieprosess.
  • Bistand for å forebygge utkastelse.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren. Klagen må være skriftlig og begrunnet, og sendes innen tre uker etter du fikk vedtaket. En eventuell klage sendes Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien.

Søknad om boligveiledning

Du kan søke om boligveiledning ved å fylle ut søknadsskjemaet under. Det må fremkomme i skjemaet at du søker om boligveiledning, og hva slags type boligveiledning som er ønskelig.

Ferdig utfylt skjema sendes til Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien. For mer informasjon, ta kontakt med Boligtildelingsutvalget på tlf. 48 22 09 61

Søknad om boligveiledning
Til toppen