Husbankens lån og tilskuddsordninger

Innhold

Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og bostøttekontoret hos NAV Skien. Du kan søke bostøtte dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det stilles bestemte krav til husstand og til bolig. Ordningen er behovsprøvd.

Du finner mer informasjon om bostøtte og søknadsskjemaer på Husbankens nettsider

Søknad kan sendes elektronisk eller per post til NAV Skien, Postboks 2543 Kjørbekk, 3702 Skien.

Startlån

Startlån og tilskudd skal bistå til at vanskeligstilte på boligmarkedet får mulighet til å etablere seg, og bli boende i nøkterne og gode boliger. Med det menes du som ikke har mulighet til å skaffe og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd. Dette er husstander som normalt ikke får lån i vanlig bank eller andre kredittinstitusjoner.

Søker som antas å kunne få hel eller delvis boligfinansiering i det ordinære lånemarkedet, må henvises til andre finansinstitusjoner før søknad om Startlån kan behandles og lånebehovet fastlegges.

Boligen må ligge i Skien kommune. Søker må ha fylt 18 år. og ha inntekt og evne til å betjene lånet og andre faste utgifter.

Les mer informasjon om startlån på Husbankens nettsider

Søknad sendes elektronisk til NAV Skien.

Kontaktperson: Eli C. Stensby, NAV Skien, telefon 55 55 33 33.

Søk om startlån

Tilskudd til etablering

Tilskuddet skal hjelpe vanskeligstilte grupper med svak økonomi til å få en nøktern og funksjonell bolig til overkommelige kostnader. Det innvilges normalt 10 til 15 prosent av kjøpesummen. Tilskuddsbeløp vurderes imidlertid i hvert enkelt tilfelle. 

Tilskuddet gis som et rente- og avdragsfritt lån som avskrives med 5 prosent hvert år over 20 år. Det legges vekt på boligbehov, og om den økonomisk vanskelige situasjonen er av varig karakter. Tilskuddet utgjør toppfinansieringen av boligprosjektet. Som grunnfinansiering kan det søkes om startlån eller grunnlån.

Kan innvilges til dekning av egenkapital til:

  • Oppføring av nye boliger
  • Kjøp av bolig
  • Større utbedring av bolig
  • Refinansiering

Les mer informasjon om tilskudd til etablering på Husbankens nettsider

Kontaktperson: Eli C. Stensby, NAV Skien, telefon 55 55 33 33. 

Tilskudd til tilpasning av bolig

Tilskudd til tilpasning av bolig er en tilskuddsordning som skal bidra til egnede boliger for vanskeligstilte. Tilskuddet kan gis til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Hensikten er en varig tilpasning av bolig etter den enkeltes behov.

Nå vi tilpasser en bolig, innebærer å gjøre den egnet til den enkelte søkers livssituasjon slik at han eller hun kan fortsette å bo i boligen selv med en nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og kunne knyttes opp mot den nedsatte funksjonsevnen til den enkelte søker.

Ordningen er behovsprøvd og søker blir prioritert blant annet etter livssituasjon og økonomisk situasjon.

Det er krav til dokumentert behov gjennom ergoterapeutrapport eller legeattest. I tillegg må det legges ved skattemelding, dokumentasjon på inntekt og en kostnadsoversikt på tilpasningen gitt av håndverker.

Søknadene blir behandlet fortløpende.

Søknad sendes elektronisk til NAV Skien.

Kontaktperson: Eli C. Stensby, NAV Skien, telefon 55 55 33 33.

Tilskudd til utredning og prosjektering

Tilskudd til utredning og prosjektering kan gis til husstander der enkeltpersoner har behov for å tilpasse boligen sin med større utbygginger eller ombygginger.

Det kan gis inntil 20.000 kroner i tilskudd som skal bidra til å dekke kostnadene for profesjonell prosjekteringshjelp, utført for eksempel av en arkitekt.

Tilskudd til utredning og prosjektering kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne eller til eldre som trenger å tilpasse boligen sin for å kunne bli boende hjemme.

Det er krav til dokumentert behov gjennom ergoterapeutrapport eller legeattest.

Søknad sendes elektronisk til NAV Skien.

Kontaktperson: Eli C. Stensby, NAV Skien, telefon 55 55 33 33.

Til toppen