Biologisk mangfold

Innhold

Biologisk mangfold i Skien

Arealene i Skien kommune spenner fra kystområdene ved Frier opp til fjellpregede områder i Luksefjell. Det betyr at det biologiske mangfoldet har stor variasjon av arter med svært ulike krav til leveområder.
Kalk- og basaltområdene nord og øst for Gjerpensdalen inneholder et rikt biologisk mangfold. De største truslene for det biologiske mangfoldet, er arealinngrep og nedbygging av leveområder, forurensning, klimaendringer og spredning av nye arter. Skien kommune ønsker å ta hensyn til biologisk mangfold i sin arealplanlegging og har kartlagt både naturtyper og arter. Disse registreringene er tilgjengelig på miljødirektoratets naturbase og artsdatabasen. Noen av artene som finnes i kommunen, er spesielt sårbare og er registrert i en egen database over slike sårbare arter, den såkalte rødlista.

Spredning av fremmede arter kan utgjøre en stor fare ved at de fortrenger de artene som finnes i et område. En slik spredning kan skje ved innføring eller utsetting av arter som ikke finnes i området fra før. Dette kan gjøres bevisst, eksempelvis ved utsetting av fisk eller ubevisst, eksempelvis ved frø som fester seg på klærne. I svartelista finnes en oversikt over hvilke arter som ikke er ønsket i Norge. Et eksempel på en uønsket fremmed art i Skien kommune er Tromsøpalme; Heracleum persicum og Parkslirekne; Reynoutria Japonica.

Ønsker du å vite mer om biologisk mangfold, se miljøstatus og miljølære sine nettsider.

Børsesjø naturreservat

Les mer om naturreservatet her

Til toppen