Avløser ved sykdom og svangerskap

Innhold

Tilskudd til avløsning ved sykdom skal bidra til å finansiere leie av avløser når eier av landbruksforetak er syk.

Tilskudd kan også gis ved svangerskap, fødsel, adopsjon, sykt barn og dødsfall i nær familie.

Les mer på nettsiden til Les mer på Landbruksdirektoratets nettsider. 

Du må søke om tilskudd innen tre måneder etter at du har blitt friskmeldt. 

Tilskudd søkes elektronisk via Altinn

Tilskudd gis til husdyrprodusenter, men også til veksthus-, plante-, og honningprodusenter ved sykdom i vekstsesongen.

Vilkår ved søknad om tilskudd

 • Du driver vanlig jordbruksproduksjon og er registrert i Enhetsregisteret.
 • Utgifter til avløser må være dokumentert.
 • Tar imot mindre enn 75 prosent rehabilitering, attføring eller uførepensjon.
 • Søker må være under 70 år.
 • Avløser må være minst 15 år, og har ikke næringsinntekt fra foretaket eller er ektefelle/samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket.

Vedlegg til søknaden

 • Dokumentasjon på betalt arbeidsgiveravgift, skatt og feriepenger til avløser
 • Sykemelding fra lege,
 • Dokumentasjon fra NAV om mottatte sykepenger,
 • Ved undersøkelse på sykehus eller lege kreves det bekreftelse fra sykehus/lege.

Svangerskap/fødsel

 • Legeattest eller fødselsattest.

Sykt barn

 • Bekreftelse fra lege om å følge sykt barn til sykehus eller institusjon,
 • For kronisk syke barn skal det legges ved en legeerklæring om at barnet har kronisk sykdom. Legeerklæringen kan ikke være mer enn to år gammel.

Behov for avløser

I Telemark er det Landbrukstjenester Telemark som har ansvar for å administrere ordningen for landbruksvikarer.

Dette er en statlig støttet tilskuddsordning for å kunne avløse bøndene ved sykdom og i krisesituasjoner.

Avløserlagene får tilskuddet fra staten til landbruksvikarordningen og har ansvar for at det er landbruksvikarer tilgjengelig når det er behov.

Ved behov for avløser, ta kontakt med Ann Kristin Søli Askeland ved Landbrukstjenester Telemark, e-post: ann.kristin.askeland@n-lt.no eller telefon 469 69 467.

Kontakt

 • Signe Ulse Narvestad
Til toppen