Fyllinger og jordflytting

Innhold

Fyllinger

Fyllinger som er høyere enn tre meter er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og skal vurderes etter arealformål i kommuneplanen. Selv om du planlegger mindre fyllinger enn dette, anbefaler vi at du melder tiltaket til kommunen. Vi kan da gå igjennom eventuelle faktorer som fyllingen kan påvirke, som for eksempel kulturminner, naturtyper og naboforhold.

Det er byggesak som skal ha søknaden. Søknaden må ha med kart som inneholder informasjon om tverrsnitt, høyder, kubikk, plan for drenering av vann, plan for legging av masser (for å unngå ras og optimalisere jordstruktur), en matjord- og fremdriftsplan og hvilken entreprenør (maskintjenester) som skal legge massene på plass.

Entreprenører kan levere inn søknaden for grunneier.

Søknadskjemaene finner du på nettsidene til Direktoratet for byggekvalitet

Søker må fylle ut nr. 5174, 5185, 5181, 5154, 5155, 5156. De tre siste skjemaene er nabovarsel.

Søknaden med kart, plan, ansvar og nabovarsel sendes til: post@skien.kommune.no

Jordflytting

Matjord er en begrenset ressurs og det kan ta århundrer, eller opptil flere tusen år, å danne ny god matjord naturlig. Å flytte jord kan derfor være et alternativ for å ta vare på matjordlaget når jordbruksarealer blir omdisponert.

Vurderinger som gjøres ved jordflytting:

  • Hvor skal matjorden flyttes?
  • Er det fremmendearter og skadedyr i jorda?
  • Skal jorda mellomlagres?
  • Bør det utarbeides plan for å flytte jorda ved større utbyggingsprosjekter?

Ta kontakt med kommunen tidlig i prosessen dersom du ønsker å flytte matjord.

Vi hjelper deg med å vurdere jorda og lage en plan for hvor og hvordan den skal flyttes.

Mattilsynet bør kontaktes før anleggsarbeid settes i gang, for å få en status på området og om det er registrert floghavre eller andre skadegjørere. Mattilsynet gir informasjon om eventuelle tiltak som må iverksettes.

Kontakt

  • Signe Ulse Narvestad
  • Marion Lukkari Arnesen
Til toppen