Investeringer i landbruket

Innhold

Investerings- og bygdeutviklingsmidler - Innovasjon Norge

Investerings- og bygdeutviklingsmidler (IBU) kan søkes til prosjekter som bidrar til langsiktig og lønnsom verdiskaping i landbruket, økt sysselsetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. Nasjonalt mål for bruk av IBU midler, er økt matproduksjon og verdiskaping.

IBU midler kan gis som tilskudd til investeringer i forbindelse med etablering, oppgradering og modernisering av driftsapparatet og utvikling av landbruksbaserte næringer. Investeringene skal være lønnsomme.

Det gis ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknad om tilskudd er avgjort. For tiltak som har fått IBU midler skal det føres regnskap. Planene skal være i samsvar med gjeldende lover og regler.

IBU midler er rettet mot landbruksforetak som:

  • Er registrert i enhetsregisteret.
  • Leverer årsoppgave.
  • Har hatt en årsomsetning over 50 000 kroner.
  • Eier en landbrukseiendom som er over 100 mål totalt eller 25 daa dyrka mark og som tar utgangspunkt i landbrukets ressurser til sin produksjon.

Ved generasjonsskifte eller nyetablering med vesentlig nyskaping kan omsetningskravet fravikes.

Det er ingen søknadsfrist, midlene søkes om fortløpende.  Søknader leveres elektronisk på eSøknad.

Les mer om ordningen på Innovasjon Norges nettsider

Se lokale prioriteringer i Vestfold og Telemark.

Kontakt

  • Teresa Dalen
Til toppen