Kloakkslam

Innhold

Kloakkslam er det produktet man sitter igjen med i kloakkrenseanleggene når næringsstoffer og organisk materiale blir skilt fra avløpsvannet.

Alle som ønsker kloakkslam, må søke om dette i eget skjema.

Trenger du veiledning for å fylle ut skjemaet, ta kontakt med fagarbeider Morten Bråten på e-post Morten.Brathen eller landbruksrådgiver Marion Lukkari Arnesen

Meldeskjema spredning av avløpsslam

Grenland landbrukskontoret er ansvarlig for den jordfaglige vurdering av søknaden, tilrår mengde, type masse og kan godkjenne eller avslå søknaden.

Behandlede søknader sendes videre til Miljørettet helsevern i Grenland for godkjenning. Alle søknader må ha vedlagt jordprøver med skiftekart og kart med markert leveringspunkt.

Med enhver leveranse av kloakkslam følger en varedeklarasjon (analyserapport) som dokumenterer biomassens innhold av både næringsstoffer, tungmetaller og egenskaper, som har betydning for bruken av produktet.

Alle kloakkrenseanleggene i Grenland ligger godt innenfor Miljødirektoratets grenseverdier for innhold av aktuelle tungmetaller.

Hygienisering

Alle renseanleggene leverer kun hygienisert og stabilisert kloakkslam. Denne har et tørrstoffinnhold på cirka 35 prosent.

Kalk og pH-verdi

Slam fra renseanlegget på Elstrøm i Skien tilsettes brent kalk, og har en konsistens tilnærmet granulat som er lett å spre. Dette produktet har høy status som jordforbedringsmiddel for arealer med lav pH-verdi.

For å tilpasse den enkelte kundes kalkbehov, kan slam fra Porsgrunn og Bamble blandes med slam fra Elstrøm. Hvis det er behov for og ønskelig, kan slammet tilføres strukturmateriell som trevirke i gradering med en mengde kalk og slam fra Porsgrunn, som tilpasses jordbruksarealet behov.

Kloakkslam og matproduksjon

På arealer hvor det skal dyrkes grønnsaker, gjelder en karenstid på minimum tre år fra siste spredningsdato av slam. Avløsslam kan ikke spres på eng eller brukes i gartneri.

All utkjøring av kloakkslam for eventuell mellomlagring og spredning, koordineres av slamkoordinator Morten Bråthen.

Spredning av kloakkslam utføres med kommunens spredevogn etter nærmere avtale. Kommunen tilbyr gratis kloakkslam, inkludert utkjøring og utlån av spredevogn. Den enkelte må selv utføre opplasting og spredning med bruk av egen traktor.

De som mottar slam, men bruker egne spredevogner, tar ansvar for eventuell spredning av ugress som blant annet hønsehirse og floghavre.

Til toppen