Nydyrking av arealer til jordbruksformål

Innhold

Nydyrking betyr at udyrket areal blir ryddet og opparbeidet slik at det er mulig å høste med maskiner. Oppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år, regnes som nydyrking.

Les mer i forskrift om nydyrking.

Nydyrking kan kun skje etter plan som er godkjent av kommunen.

I avgjørelsen legges det særlig vekt på hvilke virkninger nydyrking vil ha for natur- og kulturlandskapsverdier (inkludert eksisterende atkomst til bakenforliggende areal), mangfoldet i naturen, kulturminner og landskapsbildet.

Ved nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag på minst seks meter for vassdrag med årssikker vannføring, og minst to meter uten årssikker vannføring.

Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet. 

For godkjenning av nydyrking legges det vekt på: 

  • behovet for å styrke driftsgrunnlaget på gården
  • driftsmessig gode løsninger

Hvis nydyrking ikke er iverksatt innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort.

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking

Kontakt

  • Marion Lukkari Arnesen
Til toppen