Skjenkebevilling

Innhold

For å servere alkoholholdig drikke må serveringsstedet ha serveringsbevilling og skjenkebevilling.

Ønsker du å servere alkohol, må du søke om skjenkebevilling fra den kommunen serveringsstedet ligger i. Du som søker bevilling og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, . Du kan få bevilling for inntil fire år av gangen.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Disse må være ansatt eller arbeide i virksomheten, være over 20 år, ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller.

Gjør deg kjent med alkoholloven og serveringsloven for ytterligere krav.

Søknadsskjema for bevilling

Utvidet skjenkebevilling - endrede vilkår for en enkelt anledning

Det kan også gis utvidet skjenkebevilling til serveringssteder som allerede har en skjenkebevilling. Utvidelsen kan gjelde areal, skjenketid eller type alkoholholdig drikk som skal selges.

Søknadsskjema utvidet skjenkebevilling - endrede vilkår

Skjenkebevilling enkelt anledning

Skjenkebevilling for enkelt anledning gis når en gruppe personer, lag/foreninger, et kollegium el. arrangerer en sammenkomst der salg av alkohol inngår som en del av arrangementet. Salget kan foregå ved salg av billetter, ved kuvertpris og/eller ved salg fra bar. Bevillingen kan gis for inntil seks dager. 

Den som får bevillingen har ansvar for at det ikke skjenkes alkohol til unge eller synlig berusede personer, og at det ikke skjenkes utover tillatt skjenketid. Bevillingen følger offentlig skjenketid.

Engrossalg av alkoholholdig drikke:

Bevilling for en enkelt bestemt anledning gir ikke rett til engroskjøp med mindre styrer og/eller stedfortreder har bestått kunnskapsprøven i alkohol.

Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve må fremvises ved engroskjøp.

OBS! Det er ikke lov å nyte medbrakt alkoholholdig drikke når man har fått bevilling for en enkelt anledning.

Søknadsskjema for enkelt bestemt anledning

Prisen pr enkelt anledning avhenger av arrangementets størrelse

Priser finner du i vår gebyroversikt.

Gebyrer blir endret i tråd med gjeldende satser for bevillingsgebyr fastsatt i forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Omsetningsoppgave for alkohol skjenkebevilling

Omsetningsoppgave
Til toppen