Kontingentkassa

Innhold

Målgruppa for Kontingentkassa er barn og unge i alderen 6 år til de er ferdige med videregående skole, som er berørt av fattigdomsproblematikk og har bostedsadresse i Skien.

Hva kan det søkes støtte til?

Støtten skal dekke kontingent eller utstyr som er nødvendig for å delta i organisert fritidsaktivitet. Vi gir inntil kr. 4.000,- pr. person i året. Tilskuddet gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte.

Hvem kan søke?

Ledere, ansvarlige for lag/foreninger eller representanter for offentlige instanser som eksempelvis Barnevernstjenesten, NAV, Forebyggende helse eller miljøterapeut på skole.

Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Krav til søker

Søkeren har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. Dette innebærer å sørge for at barnet husker på/kommer seg til aktiviteten i starten, ikke at den voksne må følge på alle aktivitetene hver gang. Det er søkeren som vurderer om familien er i en slik situasjon at utgiftene ikke kan dekkes av familien.

Slik søker du

Søk her

Vær nøye med å lese informasjonsbrevet og fylle ut hele søknadsskjemaet.

Retningslinjer for kontigentkassa i Skien kommune 2023

Retningslinjer for kontigentkassa i Skien kommune 2023

Kontakt

  • Aleksandra Mijatovic
Til toppen