Luftkvalitet og forurensing

Innhold

Lokal luftkvalitet

I løpet av et døgn puster et voksent menneske inn ca. 10 000 liter luft. Derfor er kvaliteten på lufta svært viktig for den enkeltes helse. Luftkvaliteten har også betydning for planter.

Luftkvaliteten i Skien

Luftkvaliteten i Grenlandsområdet er i dag mye bedre enn på 1970 - tallet. Dette henger hovedsakelig sammen med reduksjoner i de lokale industriutslippene fra 1970 og fram til i dag. I samme periode har imidlertid utslipp fra vegtrafikken økt og utgjør nå hovedkilden til den lokale luftforurensningen.

Oversikt over luftforurensing i Grenland

I oktober 2002 ble det vedtatt en nasjonal forskrift om lokal forurensning. Formålet med denne er å fremme menneskers helse og trivsel og beskytte vegetasjon og økosystemer ved å sette minstekrav til luftkvalitet på disse parameterne:

• svevestøv
• nitrogenoksider
• nitrogendioksid
• svoveldioksid
• benzen
• karbonmonoksid
• bly

Forskriften er laget med utgangspunkt i EUs direktiver for lokal luftkvalitet. I forskriften er kommunen gjort til lokal forurensningsmyndighet for luftkvalitet, og er gitt myndighet til å pålegge tiltak for å bedre luftkvaliteten.

Klimaforholdene

Klimatiske forhold har betydning for den lokale forurensningen. Om vinteren når luften er kald og stillestående, kan luftforurensningene være høyere nær industribedrifter og bilveier.

Overvåkning av luft

I Grenlandsområdet utføres det kontinuerlig overvåkning av luftkvaliteten. Resultater fra målingene viser at det i enkelte perioder er verdier på parameteren svevestøv (PM10) som er over grenseverdien som er satt i forskrift om lokal luftkvalitet. Hovedkilden til forurensning av svevestøv er at kjøretøy kjører med piggdekk på bar asfalt. I perioder kan luftkvaliteten i enkelte boligområder bli dårlig på grunn av bråtebrenning og vedfyring.

Forurensing

Grunnen forurenses når miljøgifter slippes ut på bakken eller graves ned. Årsakene til forurensning av grunnen kan blant annet være gamle utslipp fra ulykker, industri og annen næringsvirksomhet eller fra gamle avfallsfyllinger. Miljødirektoratet har kartlagt de viktigste områdene med forurenset grunn i Norge. Informasjon om slike områder i Skien, finner du ved å trykke på linken nedenfor og søke på Skien kommune.

Kart som viser forurenset grunn

Til toppen