Nedgravde oljetanker

Innhold

Alle nedgravde oljetanker over 3200 liter, som ikke lenger er i bruk, skal som hovedregel rengjøres, tømmes og graves opp. Dette gjelder også tanker større enn 800 liter som ligger i nedslagsfeltet til en drikkevannskilde.

Har du en nedgravd oljetank på din eiendom er du ansvarlig for at den ikke utgjør en fare for forurensning. Dersom du får en lekkasje fra tanken, kan du bli erstatningsansvarlig. Du kan dermed risikere å få avkortning i forsikringen eller ingen dekning av forsikringen. Kommunen anbefaler derfor alle huseiere som har en nedgravd oljetank på sin eiendom å rengjøre, tømme og grave opp tanken.

Fjerne oljetank

Tanker over 3200 liter/tanker i nedslagsfelt for drikkevannskilde 

Tanker over 3200 liter skal tømmes, rengjøres og graves opp. Dette kravet gjelder også tanker større enn 800 liter som ligger i nedslagsfeltet til drikkevannskilden.

Dersom tanken ligger vanskelig til og det medfører store kostnader kan tankeier søke om dispensasjon jf. forurensningsforskriften kap.1 § 1-11.

Tanker mindre enn 3200 liter

Tanker som er mindre enn 3200 liter og som ikke ligger i nedslagsfeltet til drikkevannskilde, omfattes ikke av forurensningsforskriften kap.1, men av forurensningsloven § 7 (plikt til å unngå forurensning). Dersom tanken medfører forurensning vil tankeier gjøres ansvarlig.

Kommunen anbefaler derfor at oljetanker mindre enn 3200 liter og som ikke ligger i nedslagsfelt for drikkevann også tømmes, rengjøres og graves opp. Dersom tanken ikke graves opp bør huseier som et minimum tømme, rengjøre og fylle tanken med sand, grus. Da vil ikke innholdet i tanken kunne bidra til forurensning i fremtiden og det vil være lett å tømme tanken dersom man seinere ønsker å fjerne tanken. Det er viktig at huseier påser at lufte- og påfyllingsrørene blir fjernet.

Tømming og reingjøring

Det er viktig at tanken blir tømt og rengjort før den graves opp. Den er ikke tom selv om den er «brent tom» Oljetanker er utformet slik at det blir liggende igjen et restvolum.

Tømming og rengjøring av oljetanker må gjøres av en entreprenør som har kompetanse, utstyr og tillatelse til å utføre arbeid på denne type tanker. Olje eller parafin som fjernes fra tanken skal leveres til godkjent mottak.

Dokumentasjon til kommunen

Det er tankeeier som er ansvarlig for å melde skriftlig til kommunen at tanken er fjernet. Er det tegn til oljesøl der tanken lå. Skal løsmassene fjernes og leveres godkjent mottak.

Dokumentasjonen sendes til skien.postmottak@skien.kommune.no

Forbud fra 2020

Det ble forbudt å varme opp boligen med mineralsk olje og parafin fra 1.januar 2020. Det førte til at mange nedgravde oljetanker ikke lenger er i bruk og derfor bør tømmes, reingjøres og graves opp.

Overgang til bioolje

Hvis den eksisterende tanken skal brukes til biobrensel, må den kontrolleres og sertifiseres på nytt for å sikre at den er tett. Kontrollen må utføres av et godkjent firma, som har tillatelse til å gjennomføre kontroll i henhold til forurensningsforskriften § 1-6.

Periodisk tilstandskontroll

Det skal utføres tilstandskontroll på alle nedgravde oljetanker over 3200 liter,

  1. forurensningsforskriften § 1-6

Lover og forskrifter

forurensningsloven

forurensningsforskriften

forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Til toppen