Enslige mindreårige flyktninger

Innhold

Skien kommune tar i mot enslige mindreårige flyktninger etter politisk vedtak og utsøkning fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi). Dette er barn og unge under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner.

Skien kommune sine bo- og omsorgsløsninger for enslige mindreårige flyktninger består av ett bofellesskap og ett hybelhus.

Bofellesskapene har ansatte som går i døgnkontinuerlig turnus slik at det er alltid personale tilstede. Ungdommene er plassert etter barneverntjenesteloven § 4-4.2.ledd.  Etter vedtak fra Barneverntjenesten, bosetter Enhet for Enslige Mindreårige (EM) ungdom mellom 15 og 20 år gjennom en tretrinns-modell: Først bosettes ungdommen i et døgnbemannet bofellesskap, før de flytter inn i et døgnbemannet hybelhus. Etter fylte 20 år følges ungdommene opp på dagtid i egen hybel av Barneverntjenesten.

Målsetting

Målsettingen med arbeidet er å: 

  • sikre at de unge får et omsorgstilbud tilpasset den enkeltes behov.
  • sikre et godt skoletilbud tilpasset den enkeltes læringsbakgrunn og behov.
  • bidra til at de unge blir selvstendige slik at de kan klare seg selv i det norske samfunnet.
  • bidra til at de unge får et godt sosialt nettverk bestående av mennesker både fra egen nasjonalgruppe og etniske nordmenn.
  • jobbe for at de unge forstår og tilegner seg allmenne sosiale normer og regler, samt elementer fra norsk kultur som er relevante for deres nye livssituasjon.
  •  bevisstgjøre og oppmuntre de unge til å forstå sin egen etniske bakgrunn slik at de blir i stand til å videreutvikle sin identitet ut fra de nye samfunnsmessige og personlige påvirkninger de møter i Norge.
  • arbeide for en integreringsprosess som involverer både enslige mindreårige flyktninger og samfunnet rundt dem.

Kontakt

Teamleder: Frank Andres, telefon 95 44 16 14, e-post: frank.andres@skien.kommune.no

 

Til toppen