Skal du lage en reguleringsplan?

Innhold

Lovhjemmel for privat plan

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har i henhold til plan og bygningslovens § 12-3 mulighet til å fremme forslag på detaljregulering inkludert utfyllende regulering, for bygge- og anleggstiltak og arealendringer. Kommunen behandler og fatter et standpunkt til reguleringsspørsmålet i forslaget.

Private forslag må ha et innhold som følger opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og eksisterende områdereguleringer. Ved vesentlige avvik, må det utarbeides og vedtas et planprogram og utarbeides en konsekvensutredning.

Finn ut om du trenger å lage konsekvensutredning

En reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige.

Oppstartsmøte

Når du ønsker å starte arbeid med en detaljplan, skal planspørsmålet legges fram for kommunen i et oppstartsmøte med forslagsstiller og planenheten i kommunen, jfr. plan og bygningslovens § 12-8.

Bestille oppstartsmøte

Forslagsstiller tar initiativ til et oppstartsmøte ved å benytte 52-010 Bestilling av oppstartsmøte som er en del av Grenlandsstandarden. Der finner du noen spørsmål vi ønsker at du svarer på før møtet. 

I møtet vil kommunen blant annet påpeke viktige forhold som må utredes i tilknytning til planarbeidet og gi foreløpige råd og anbefalinger.

Kontaktperson

Geir H. Sollid, planenheten
Telefon: 92 06 34 77.   E-post: geir-halvor.sollid@skien.kommune.no

Grenlandsstandarden

Grenlandskommunene har i samarbeid med Drangedal- og Kragerø kommune utviklet en felles standard som kalles Grenlandsstandarden. Dette er en samling av rutiner og hjelpemidler som primært omhandler plan- og byggesaker.

I kapittel 5 finner du rutiner og hjelpemidler som kan være nyttige for deg som skal lage en detaljplan i Skien.

Nyttige lenker

Nedenfor finner du lenker til nettsider som kan være nyttig for deg som skal utarbeide reguleringsplan i Skien:

Til toppen