Fylkesbakken - varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Innhold

Utbyggingsavtalen fastslår hvem som har ansvar for å gjennomføre og finansiere offentlig infrastruktur.

Skien kommune starter opp forhandlinger med Fylkesbakken AS om utbyggingsavtale for detaljregulering for gbnr 60/77 med flere - Fylkesbakken, planID 2022007. 

Detaljreguleringen er i en pågående reguleringsprosess. 

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den blir fremmet for behandling i bystyret.

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Har du innspill til forhandlingene, kan du sende dem skriftlig til:

Merk henvendelsen med saksnummer 23/77154.

Les mer om utbyggingsavtaler i Skien kommune

Kart som viser utbyggingsområdet.
Utbyggingsområdet er markert med blå strek i kartet.

Kontakt

  • Knut M. Amlie, utbyggingsansvarlig
Til toppen