Avstandskrav

Innhold

Reguleringsplan

Der reguleringsplan angir byggelinje, vil denne være førende for plassering av bygninger, både mot naboeiendommer og mot veier.

Nabogrense

Som hovedregel skal bygning ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde, og ikke under fire meter, jf. plan- og bygningsloven § 29-4. Kommunen kan godkjenne at bygning plasseres nærmere nabogrense når eier av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke, eller ved oppføring av mindre tiltak.

Kommunen kan godkjenne plassering av mindre garasje, uthus og lignende mindre tiltak, nærmere grensen enn fire meter, dersom samlet bruksareal eller bebygd areal ikke overstiger 50 kvadratmeter. Kommunen vil vanligvis ikke godkjenne bygning nærmere enn en meter fra nabogrense.

Vei

Generelle avstandskrav til offentlig vei angis i vegloven § 29. Avstanden fra nærmeste bygning skal være 50 meter fra riksvei og fylkesvei og 15 meter fra kommunal vei regnet fra senterlinje i den offentlig veien.

Ledninger og rør

Tiltakshaver må selv påse at tiltaket ikke kommer i konflikt med offentlig eller privat ledningsnett for vann eller avløp.

Til toppen