Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

Innhold

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse må foreligge før bygg kan tas i bruk.

Ferdigattest

Søknadspliktige tiltak skal ifølge plan- og bygningsloven § 21-10 avsluttes med ferdigattest. Ferdigattest markerer avslutningen av alle søknadspliktige tiltak etter §§ 20-1 og 20-2. Kommunen skal gi ferdigattest når det er dokumentert at tiltaket er kontrollert og er prosjektert og utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse er tillatelse til å ta i bruk et tiltak midlertidig før ferdigattest.

I søknaden om midlertidig brukstillatelse, skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår, og en frist for ferdigstillelse.

Forutsetningen for dette, er at det kun gjenstår mindre vesentlige arbeider, jf. plan og bygningsloven § 21-10 tredje ledd og byggesaksforskriften (SAK10) § 8-1.

Ferdigattest for eldre bygg/manglende ferdigattest

I Skien at det en del eldre bygg som er allerede oppført og i bruk, som mangler ferdigattest.
Ferdigattester blir ikke utstedt for saker som er søkt om før 1.1.1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd.

Midlertidig brukstillatelse for søknad fra 1. januar 1998 til 30. juni 2010

For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest hvis vilkårene i SAK10 §8-1 sjette ledd er oppfylt.

Kommunen skal etter Byggesaksforskriften 10 §8-1 utstede ferdigattest dersom det enten:
a) ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med byggetillatelsen, eller

b) kun gjenstod forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen. Der det søkes om ferdigattest etter bokstav b, avgjør kommunen om gjenstående arbeide er av en slik art at bestemmelsen kan benyttes.

Der det søkes om ferdigattest etter bokstav b, avgjør kommunen om gjenstående arbeide er av en slik art at bestemmelsen kan benyttes.

Til toppen