Nabovarsel

Innhold

Før søknad sendes inn til kommunen, skal naboer og gjenboere varsles av søkeren. Naboer skal gis en frist på minst to uker til å komme med merknader, jf. plan- og bygningsloven § 21-3.

Det er søkers ansvar å varsle naboer og gjenboere om det tiltaket som omsøkes. Nabovarsel skal sendes uavhengig av om naboeiendommen er bebygget eller ikke. Dersom det er registrert to eiere, skal begge varsles. Naboliste og offentlig kart får du på vårt servicesenter.

Sameie, seksjoner og fellesarealer varsles til styret ved for eksempel styreleder. Er det ikke et valgt styre, må alle medeiere varsles. Dersom søknaden sendes kommunen senere enn ett år etter utsending av nabovarsel, skal det sendes nytt nabovarsel til alle naboer og gjenboere.

Merk at det kreves aktivt nabosamtykke dersom tiltaket ønskes plassert nærmere enn gjeldende avstandsbestemmelser. Alle hjemmelshavere av eiendommen må signere nabosamtykket.

Nabovarsling kan også gjennomføres digitalt.

Du kan lese mer om nabovarsling på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Nabosamtykke

Saksgang for nabovarsel

1. Søker fyller ut skjema for nabovarsel, og legger ved vedlegg (se nedenfor)
2. Det skal gis en frist på minst to uker for å motta merknader.
3. Søker sender rekommandert eller leverer nabovarsel.
4. Alle merknader sendes til søker.
5. Etter at minst to uker har gått fra nabovarsel ble sendt, sendes komplett søknad til kommunen, inkludert gjenpart av nabovarsel og alle merknader.

Hva skal nabovarselet inneholde?

Det fremgår av byggesaksforskriften (SAK10) § 5-2 at varsel skal inneholde de opplysninger som skal gis ved søknad, i den grad det berører naboers eller gjenboeres interesser. Følgende dokumentasjon skal vedlegges:
• Målsatt situasjonsplan.
• Snitt- og fasadetegninger.
• Opplysninger om tidligere bruk når tiltaket innebærer endret bruk.
• Eventuell søknad om dispensasjon med begrunnelse.

Hva gjør du hvis det kommer inn merknader på nabovarselet?

Ved merknader fra naboer eller gjenboere, kommer ikke 3-ukersfristen til anvendelse, og saken skal behandles av kommunen etter den ordinære fristen på 12 uker, jf. plan- og bygningsloven §21-7. Dette innebærer at tiltakshaver eller ansvarlig utførende ikke kan igangsette tiltaket før kommunen har kommet med et vedtak i saken.

Hvis noen av de som er varslet har protestert, skal kopi av protestene vedlegges sammen med en vurdering fra søker. Vurderingen må inneholde en beskrivelse av hva som er gjort for å imøtegå protestene, eventuelt argumenter om hvorfor protestene ikke er imøtegått. Vær oppmerksom på at dersom det gjennomføres større endringer i byggesaken som følge av merknader, kan det føre til at det må sendes et nytt nabovarsel til alle naboeiendommene.

Har du fått nabovarsel?

Du kan lese mer om hva som er viktig å tenke på når du får nabovarsel på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Til toppen