Adresser og gatenavn

Innhold

Kommunen har ansvar for å tildele offisielle adresser, gi adressenavn til gater og veier og tildele adressenummer innenfor den enkelte vei (fortrinnsvis til bygninger). Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig eller publikumsrettet virksomhet.

Adressenavn

Navneutvalget i kommunen velger ut og vedtar navn på veier og gater og fastsetter hvordan navnene skal skrives. Dette skjer gjennom en egen behandlingsprosess. Språkrådet - statens fagorgan - gir rettledning til arbeidet. Kulturkontoret forbereder sakene til navneutvalget.

Personer eller organisasjoner som ønsker å få nye adressenavn eller endre adressenavn, kan sende skriftlig søknad til Skien kommune.

Søknaden sendes på e-post til post@skien.kommune.no eller Skien kommune, Postboks 158 , 3701 Skien.

Adressenummer

Geodata tildeler adressenummer og utfører omadressering administrativt etter behov. Eier, fester og tiltakshaver av bygning og eiendom må selv bekoste adressenummerskilt og montering av dette. Ved omadressering skaffer kommunen nye adressenummerskilt og dekker utgiftene. Disse skiltene kan hentes i kommunens servicesenter.

Personer eller organisasjoner som ønsker å få nye eller endre adressenummer, kan kontakte Geodata.

Det er mulig å klage på tildelt offisiell adresse, det vil si selve nummertildelingen. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til e-post post@skien.kommune.no eller Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien.

Statsforvalteren er klageinstans.

Gjeldende lov- og regelverk

Kontaktpersoner

Caroline Wahlstrøm, sekretær i navneutvalget, caroline.walhstrom@skien.kommune.no, telefon 95 93 74 26.

Sigurd Laland, geodata, sigurd.laland@skien.kommune.no, telefon 35 58 11 48 eller 92 05 81 37.

Saleh Alhafni, oppmåling, saleh.alhafni@skien.kommune.no, telefon 35 58 11 55

Til toppen