Postkassestativ

Innhold

Planlegger du å montere postkassestativ sammen med naboene? Da må du kontakte oss for å avklare om plasseringen er grei.

Posten har sendt ut krav om at postkassene skal plasseres i samlestativ.

For å ivareta trafikkavvikling, fri sikt, sommer og vintervedlikehold, sikkerhet, ledninger og kabler kan større samlestativ være søknadspliktig og noen ganger også i direkte strid med plan- og bygningsloven og andre lover.

Søknadsplikt

Oppføring eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Du har selv ansvaret for at plasseringen er lovlig og ikke i strid med plan- og bygningsloven, andre lover eller private rettigheter.

Før du setter opp postkassestativ

Det er viktig at du sjekker om det er ledninger eller kabler i grunnen der du ønsker å plassere stativet. 

Trykk her for å se om det er kabler eller ledninger i grunnen din

Send en forespørsel til Skien kommune på e-post post@skien.kommune.no  hvor du legger ved en kartskisse som viser ønsket plassering og målbar skisse av stativet.

Vi vurderer da om du må sende søknad eller ikke.

Forhold til planbestemmelser

I regulerte områder er det ofte tegnet inn en byggegrense langs veiene.

I områder hvor det ikke er vedtatt noen reguleringsplan, gjelder kommuneplanens bestemmelse om en minimumsavstand på fem meter fra veikant. Byggegrensen skal sikre en inngrepsfri buffer mellom bebyggelsen og veien. Denne bufferen gir gata struktur, gir plass til snømasser og bidrar til å sikre fri sikt. Postkassestativ er en konstruksjon som i utgangspunktet ikke kan plasseres utenfor byggegrensen uten at det eventuelt blir søkt om og gitt dispensasjon.

Grunneiers tillatelse

Vi minner om viktigheten av å ha det privatrettslige i orden før man går i gang med arbeidet. Eier av tomta hvor stativet skal stå, må være enig i plasseringen og en slik avtale bør tinglyses.

Til toppen