- Nettforsterkning inn til Grenland er nødvendig, og det haster.

Innhold

Les Grenlandssamarbeidets fulle tilbakemelding til Statnetts konseptutvalgutredning her.

Høring av Statnetts konseptvalgutredning for nettforsterkning mellom Sørlandet og Østlandet

Olje- og energidepartementet sendte 16. august 2023 Statnetts konseptvalgutredning (KVU) «Nettforsterkning mellom Sørlandet og Østlandet», datert juni 2023, på høring til grenlandskommunene. 

Grenlandssamarbeidet IPR har følgende tilbakemelding på høringen

  1. Grenlandssamarbeidet vil understreke det store behovet for nettforsterkingen mellom Sørlandet og Østlandet, og ber sentrale myndigheter prioritere nødvendige ressurser i planlegging og gjennomføring for å sikre en god prosess og framdrift.
  2. Valg av konsept 1 med ny forbindelse mellom Sørlandet og grenlandsområdet (Østre korridor). Fortrinnsvis variant 1A, støttes.
  3. De to ulike konseptene med nettforsterkning på land og forbindelse til havs, utelukker ikke hverandre. Grenlandssamarbeidet IPR understreker at man ønsker at det jobbes parallelt med begge konsept, med formål om at fremtidige havvindfelt kan tilknyttes grenlandsområdet. Det viktigste for grenlandskommunene er at løsningen som velges er den som gir økt krafttilførsel til Grenland, -raskest mulig. Grenlandskommunene vil være behjelpelig som samfunnskontakt i alle faser av planlegging og utbygging.

Kritisk for omstilling og fremtidig verdiskaping i Grenland

Nettutviklingen og tilgangen på kraft spiller en avgjørende rolle for å nå grenlandsregionens overordnede mål om verdiskaping gjennom grønn omstilling samt målsettinger innen bærekraft og klima. 

Gjennomføring av klimatiltak i eksisterende industri, vil kreve tilgang til nettkapasitet. Utilstrekkelig tilgang på ny nett tilgang er utfordrende for eksisterende virksomheter, men også for nyetableringer innenfor det grønne skiftet. Grenlandskommunene understreker viktigheten av at Statnett planlegger for stor vekst i forbruk og produksjon av kraft, slik at ikke fremtidig verdiskaping går tapt som følge av at foretak må flytte, utsette eller skrinlegge sine planer. Bærekraft i produksjon og industrielle prosesser basert på god tilgang på fornybar kraft vil øke fremtidig konkurransekraft og verdiskaping, samt ivareta sysselsettingen i regionen. For prosessindustrien med de store punktutslippene i regionen, er det er pr i dag hverken nok kraft tilgjengelig, eller kapasitet i strømnettet til at de vil kunne nå sine mål om grønnere produksjon. 

Problemstillingen med behov for rask fremdrift har to sider

  1. Det er for industriens del tidskritisk at kraft og nett tilgjengeliggjøres uten ugrunnet opphold.
  2. Det er viktig og lovpålagt at de demokratiske prosesser som bidrar til lokal forankring og aksept, samt ivaretar natur og miljø, hensyntas.

Her vil grenlandskommunene oppfordre til at man tilrettelegger for så raske og smidige prosesser som mulig i alle administrative ledd hvor det er mulig å spare tid.

I utviklingen av kraft-, energi- og varmesystemene er det av betydning å tenke og handle ut fra et helhetlig perspektiv. Et forsterket nett er en forutsetning for å balansere, og slik legge til rette for det forventede økte kraftforbruket, samt det tilhørende behovet for tilførsel av ytterligere fornybar kraft. Utstrakt elektrifisering i samfunnet fordrer dessuten mer effekt i nettet, som igjen er avhengig av at kraftproduksjonen yter høyere effekt. Nettforsterkninger som ivaretar kraft- og effektbalansen, bidrar også til å øke forsyningssikkerheten. 
Nettforsterkning inn til Grenland er nødvendig, og det haster.

Mvh

Hedda Foss Five
Grenlandsrådet

Til toppen