Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034

Innhold

Hva er samfunnsdelen?

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan. Den består av en samfunnsdel, ofte kalt samfunnsplan og en arealdel.

I samfunnsplanen defineres kommunens overordnede veivalg, og langsiktige mål for hvordan vi ønsker at Skien skal være. I planen tar vi tak i utfordringer, utviklingstrekk og muligheter, som preger oss nå og i årene som kommer. Samfunnsplanen er et verktøy, som både politisk – og administrativ ledelse, skal bruke for å sørge for at samfunnsutviklingen går i ønsket retning. Planen gir føringer for alle andre kommunale planer, politikk og tjenester.

Staten har bestemt at FNs bærekraftmål skal være grunnlaget for kommunens samfunnsplaner. Skien kommune har derfor satt i gang et arbeid for å se på hvordan kommunen og lokalsamfunnet kan planlegge for at målene blir nådd innen 2030.

Se Skien kommunes samfunnsdel 2022-2034 (Framsikt) 

Se Skien kommunes samfunnsdel 2022- 2034 (pdf) NB! Denne ble utarbeidet til politisk behandling i april 2022. Bystyret vedtok å endre satsingsområdene til inkluderende kommune, attraktiv kommune og grønn kommune. Satsingsområder er oppdatert i digital versjon i Framsikt.

 

Til toppen