Permisjon fra undervisning

Innhold

Elever i grunnskolen skal ha 190 dager med opplæring i løpet av et skoleår. Foresatte kan søke elever fri fra ordinær undervisning ut i fra gjeldende politisk bestemte retningslinjer for Skien kommune og Opplæringslovens § 2-11.

Kriterier

I grunnskolen i Skien skal det kun unntaksvis eller i særlige tilfeller innvilges permisjon.

Det skal normalt ikke gis permisjon til:

  • Ferier eller andre festpregede aktiviteter
  • Treningssamlinger e.l
  • Konfirmantleir
  • Politiske møter (med unntak av ungdomssrådet)

Innvilgelse av en søknad om permisjon forutsetter at rektor finner det forsvarlig at eleven er borte fra skolen i et kortere tidsrom. Det skal bla legges vekt på:

  • Skolens undervisningsopplegg/hvilken undervisning som gis i perioden
  • Avvikling av statlige kartleggingsprøver, nasjonale prøver, eksamener
  • Elevens permisjonshistorikk

Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Eleven vil ikke få utarbeidet et eget undervisningsopplegg i permisjonstiden.

Utfyllende informasjon er å lese i Retningslinjer for søknader om permisjon fra opplæringen gjeldende fra 01.01.2014 og  i  Lov om grunnskolen og den videregående opplærings (Opplæringsloven).

Søknad, søknadsbehandling og klagemulighet

Søknad skjer gjennom elektronisk søknadsskjema. Søknad om permisjon skal være skolen i hende i god tid – og senest fire uker før - permisjonstiden.

Den enkelte skole hvor eleven får sitt opplæringstilbud, er ansvarlig for behandlingen av permisjonssøknaden.
En klage på enkeltvedtaket skal skje til skolen. Ved opprettholdelse av vedtak skal den oversendes Fylkesmannen i Telemark av skolen.

 

Søknad om permisjon fra undervisning
Til toppen