Mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse

Innhold

Tømming av tette tanker bestiller du hos Skien kommune på telefon 477 54 958 eller 35 58 10 00.

Eiendommer med innlagt vann, som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må søke om å etablere egne private avløpsløsninger. Et mindre avløpsanlegg renser avløpsvannet lokalt, ved for eksempel slamavskiller med infiltrasjon, sandfilteranlegg, minirenseanlegg eller tett oppsamlingstank.

Eierne av disse anleggene er selv ansvarlige for utslippene, og at de er i samsvar med gjeldende lovverk og forskrifter.

Kommunen fungerer som forurensnings- og tilsynsmyndighet for mindre avløpsanlegg, og må ha oversikt over alle enkeltutslippene og forurensingen de medfører.

Etablere nytt eller utbedre eksisterende?

Etablering og rehabilitering av private avløpsløsninger er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften kap.12. Slike tiltak kan ikke utføres før kommunen har gitt tillatelse.

Når må du søke om utslippstillatelse?

  • Når du skal etablere nytt utslipp, for eksempel i forbindelse med oppføring av ny bolig eller du skal legge inn vann på hytta.
  • Ved større endringer på eksisterende avløpsløsning. Kontakt kommunen hvis du er usikker på om tiltaket er søknadspliktig.
  • Ved økning av utslippsmengden, for eksempel i forbindelse med innredning av hybelleilighet i eksisterende bolig.

Hvordan søker du om utslippstillatelse?

  • Dersom du skal søke om å fornye utslippstillatelsen på eksisterende utslipp, må du først få hjelp til å  utføre en tilstandsvurdering av utslippet.

Tilstandsvurderingen skal omfatte hele avløpsanlegget med tilhørende komponenter. Dersom tilstandsvurderingen avdekker at avløpsanlegget har behov for oppgradering, skal dette beskrives i en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten vedlegges søknaden.

  • Når du utarbeider en søknad om utslipp, setter forurensningsforskriften krav om at dokumentasjonen skal utarbeides av nøytral fagkyndig.

En nøytral fagkyndig er en person som er uavhengig foretak, og som skal ha tilstrekkelig fagkompetanse til å bistå huseier (tiltakshaver) i en søknadsprosess.

Kravet er satt for at det prosjekterende foretaket skal være uavhengig av produsent/leverandør eller type renseløsning, men vektlegger å etablere den best egnede renseløsningen for utslippet fra eiendommen. Det stilles også kompetansekrav til foretak som skal utføre arbeid på mindre avløpsanlegg.

  • Ta kontakt med Kommunalteknikk for å motta en liste over lokale nøytralt fagkyndige som er godkjent. Ring eller send SMS til telefon 477 62 842, eller send en e-post til fredrik.jacobsen@skien.kommune.no.
  • Du finner mer informasjon om avløpsløsninger på nettsiden avlop.no.
Søknadsskjema utslippstillatelse

Saksbehandlingsgebyr

Skien kommunen tar gebyr for å dekke sine kostnader i forbindelse med behandling av søknaden. Søknader behandles både etter forurensingsregelverket og etter plan- og bygningsloven. Det betales gebyr uavhengig av om søknaden blir godkjent eller ikke. Størrelsen på gebyrsatsene går frem av kommunens gebyrregulativ.

Slamtømming

Alle mindre avløpsanlegg omfattes av kommunens slamtømmeordning. Skien kommune registrerer anleggene og fastsetter frekvens for tømming. jf. lokal forskrift om tømming av mindre avløpsanlegg

Varsling av slamtømming

For at kommunen skal få til en effektiv tømmeordning, blir huseier varslet i forkant av rutinetømming. Skien kommune varsler dette via SMS. Huseier vil motta en meldingstekst om tømmeperiode, at anlegget må klargjøres og veien må være fremkommelig. Det betyr blant annet at huseier må påse at lokket er lett synlig, veien er brøytet, strødd og trær kvistet, slik at de ikke oppstår skader på slamsugebilen.

Dersom avløpsanlegget ikke er klargjort og avløpsanlegget ikke blir tømt på rutinetømming, må anlegget føres opp på et nytt tømmeoppdrag. Huseier mottar egen faktura for dette tømmeoppdraget.

Slamavskiller

Slamavskillere tømmes og kontrolleres på rutinetømming hvert andre år. Dersom boligen ikke benyttes til fast bosetting, kan huseier søke om endret tømmehyppighet til hvert fjerde år.

Dersom en slamavskiller trenger hyppigere tømming enn hvert andre år, kan det skyldes at tanken er dimensjonert for liten eller har mangler. Gebyrsatsen for rutinetømming av slamavskiller, er beregnet ut ifra tømming hvert andre år. Dersom huseier trenger å få tømt slamavskilleren hyppigere, må huseier bestille ekstra tømming. Huseier vil motta en egen faktura for ekstra tømming.

Minirenseanlegg

Minirenseanlegg tømmes ved rutinetømming hvert år, og Skien kommune fakturerer huseier for tømmingen. I tillegg må huseier inngå en serviceavtale med sin leverandør eller annen fagkyndig. Huseier mottar egen faktura for denne tjenesten direkte fra leverandør eller annen fagkyndig.

Tett tank

Tømming av tett tank bestilles ved å ringe til Skien kommune på telefon 477 54 958 eller 35 58 10 00. Eier må klargjøre anlegget for tømming.

Kommunen gjennomfører tømming av tett tank i løpet av tre virkedager, fra det tidspunktet kommunen mottok bestilling fra huseier.

Dersom huseier har behov for raskere tømming har kommunen et tilbud om nødtømming. Kommunen skal da tømme avløpsanlegget i løpet av 24 timer.

Dersom eier av en tett tank ikke rekvirerer tømming minimum en gang i året, kan kommunen få anlegget tvangstømt og kostanden påføres huseier.

Slamavskiller for gråvann

Slamavskiller for gråvann (avløpsvann fra dusj- og oppvask) tømmes på rutinetømming hvert fjerde år.

Ekstra tømming

All tømming av minirenseanlegg og slamavskillere utover rutinetømming (hvert år eller hvert andre år), anses som ekstratømming og må i sin helhet bekostes av eier.

Sluttømming

Ved overgang fra å bruke eget avløpsanlegg til å bli tilknyttet offentlig ledning, tømmer kommunen det mindre anlegget vederlagsfritt. Sluttømming kan kun bestilles av rørlegger eller entreprenør som skal koble ut anlegget. Bestillingen rettes direkte til kommunen for å avtale tømmetidspunkt.

Kontroll av anlegget ved rutinetømming

Når slamrenovatørene tømmer anlegget, gjennomfører de også en visuell kontroll av anlegget. Dersom kontrollen viser at anlegget har mangler blir huseier eller fester kontaktet. 

Slamgebyr

  • Tømming av slamavskillere og minirenseanlegg blir gjennomført som rutinetømming, og kommunen fakturerer tømmingen som en del av de kommunale avgiftene.
  • Tømming av tett tank er en bestillingsordning, hvor kommunen sender ut en egen faktura per oppdrag.
  • Tømming av tanker på større enn 8 m3 betaler gebyrsats pr m3. Det sendes ut egen faktura.

Gebyrsatsen vedtas årlig av bystyret og gebyrsatsene finner du i  kommunens gebyrregulativ

Tilsyn

Kommunalteknikk starter i 2024 et systematisk tilsynsarbeid ved alle de 1750 anleggene i kommunen. Arbeidet vil gjennomføres område for område, og gå over flere år.

Som eier av en bolig eller hytte med eget avløpsanlegg vil du motta et eget informasjonsbrev før det blir gjennomført tilsyn i ditt område.

Skien kommune skal utarbeide en handlingsplan som viser, hvor og når arbeidet starter i de ulike områdene. Planen vil også vise hvordan tilsynsarbeidet skal gjennomføres.

Kommunen er forurensningsmyndighet for de mindre avløpsanleggene. I tillegg er vi forpliktet til å gjennomføre tiltak for å forbedre eller opprettholde god økologisk tilstand på vannforekomstene. Utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg kan være en bidragsyter til å forurense og forringe vannforekomstene. Det er derfor viktig at avløpsanleggene renser i henhold til dagens krav i forurensningsforskriften kapittel 12. Dette bidrar til å sikre hygienisk trygghet, forbedre vannkvaliteten og unngå driftsproblemer med avløpet.

Tilsynsgebyr

For å gjennomføre kontroll- og tilsynsarbeidet, har Skien kommune vedtatt et årlig tilsynsgebyr for avløpsanlegg med utslipp mindre enn 50 personekvivalenter,  jf. forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsforskriften

Gebyrsatsen vedtas årlig av bystyret og gebyrsatsene fremkommer i kommunens gebyrregulativ.

Lover og forskrifter

Forurensningsforskriften

Lokal forskrift om tømming av mindre avløpsanlegg, Skien kommune

Lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn etter forurensningsforskriften, Skien kommune

Til toppen