Oljeutskiller

Innhold

Utslipp av oljeholdig avløpsvann kan medføre driftsproblemer i avløpsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Mineralolje inneholder en rekke komponenter som er tungt nedbrytbare og som har en rekke uheldige miljøeffekter.

Installering av oljeutskillere hos virksomheter med oljeholdig avløpsvann, forebygger eventuelle skader på natur, ledningsnett, renseanlegg eller ansatte.

I Skien kommune er det utarbeidet vilkår for påslipp av oljeholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett.
Kravene gjelder for virksomheter som har påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg. Påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett er søknadspliktig, og det skal derfor godkjennes av kommunen.

Virksomheter som omfattes av forskriften, er ansvarlig for å installere, drifte og vedlikeholde oljeutskilleren.
De er også ansvarlig for en årlig rapport til kommunen, der de dokumenterer at oljeutskilleren drives etter vilkårene. 

Søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann
Til toppen