Separering av private stikkledninger

Innhold

Skien kommune jobber kontinuerlig med å separere avløpsledninger.

Hva betyr det å separere ledninger for avløp?

Separerte avløpsledninger, betyr at det er atskilte ledninger for overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) og spillvann (kloakk).

Når kommunen endrer eller har endret sine ledninger til separatsystem, kan eiendommer i samme område bli pålagt å gjennomføre tilsvarende omlegging, slik at effekten blir best mulig. Kommunen har mulighet til å kreve at eier separerer sin avløpsledning, jf. Forurensningsloven § 22 annet ledd.

Hvorfor bør husstandene ha to avløpsledninger?

Med en felles ledning for overvann og spillvann, vil både rent og forurenset vann pumpes til nærmeste renseanlegg. Ved mye nedbør er ikke ledningene store nok til å frakte alt avløpsvannet til renseanlegget. I slike situasjoner renner dette ut i nærmeste bekk, elv eller innsjø og forurenser disse. Det kan også føre til oversvømmelse i kjellere. Derfor er det et godt miljøtiltak å separere ledningene, slik at regnvann går til naturen og spillvann går til renseanlegget. 

Hva må du som huseier gjøre?

Som huseier eier du og har driftsansvar for ledningen som går fra huset og ut til kommunal ledning.

Når vi sender pålegg til huseiere, krever vi at du kobler ifra ditt overvann (takrenner, drenering og lignende) fra din avløpsledning. Dermed er vi sikre på at du ikke tilfører overvann til den kommunale spillvannsledningen.

Vi anbefaler at du tar kontakt med godkjent rørlegger/entreprenør for å få en vurdering av hva som må gjøres på din eiendom.

  • Det kan være lurt å ta kontakt med flere godkjente rørleggere/entreprenører og be om pristilbud.
  • Inngå skriftlig kontrakt med de som skal utføre arbeidet.
  • I kontrakten bør du ha med at arbeidet ikke er ferdig før det foreligger godkjent ferdigmelding fra kommunen.
  • Om du har en slamavskiller (septiktank) skal denne kobles ut. 

Det er viktig å huske på at:

  • Dersom du har en gammel vannledning i samme grøft, kan det være gunstig å skifte denne samtidig. Er vannledningen av galvanisert stål, anbefaler vi deg å skifte den ut. Erfaringsmessig har slike vannledninger begrenset levetid, og bør skiftes ut før de ruster i stykker.
  • Hvis ledningene kommer til å berøre naboeiendommer eller bygninger, må du få tillatelse fra eieren, før arbeidet starter. Rettighet til å ha ledninger liggende på naboens grunn skal tinglyses hos Kartverket.

Slik kobler du fra taknedløpet

Kapp taknedløpet og sett på et utkast, som du får kjøpt hos byggvarehandlerne. Dette er en jobb som mange kan klare selv, men om du trenger hjelp kan du snakke med en blikkenslager eller en rørlegger. 

Røret som går ned i bakken plugges igjen med et passende lokk for å hindre at avløpsledningen tettes til. 
Pass på at vannet kommer langt nok ut fra husveggen, for å unngå at det renner ned langs veggen og inn i kjelleren. Et vanlig nedløpsrør eller en fleksibel slange kan benyttes. Det er viktig at vann ikke ledes slik at det kan skape problemer hos naboer. 

Du kan også velge å samle opp regnvannet i en tønne og bruke det til å vanne hagen. Plantene liker regnvann bedre enn drikkevann og du sparer samtidig på drikkevannet. En annen mulighet er å anlegge regnbed. 

En eller flere steiner plassert under taknedløpet kan hindre vannet i å grave. 

Alternativ til frakobling

Fordrøyning på egen grunn i form av underjordiske «steinmagasin» eller plastkassetter, er mulig. Slike magasin krever korrekt oppbygning og tilstrekkelig volum for å fungere, og samtidig hindre tilbakeslag av vann inn i bolig. 

Hva er et pålegg?

Når Skien kommune separerer de offentlige avløpsledningene i ditt boligområde, kan vi sende pålegg om at du gjør det samme for din bolig.

Et pålegg er et juridisk virkemiddel kommunen har for å sikre at du gjennomfører tiltaket.

Vi har rett til å kreve at du separerer din stikkledning i henhold til forurensningsloven § 22 annet ledd.

Søknadsplikt 

Godkjent foretak skal sende søknad om vann- og avløpsarbeid via Powel Entreprenørportal, og få det godkjent av Skien kommune før arbeidene starter. Når arbeidet er utført, skal godkjent foretak sende inn ferdigmelding via Powel Entreprenørportal.

Les mer om søknad og godkjenning.

Kostnader 

Du som huseier må betale kostnadene knyttet til å separere dine ledninger når kommunen legger om sine. Skien kommune har ikke en tilskuddsordning som gjelder for separering av private stikkledninger. Hvis flere eiendommer har felles stikkledning som er tilknyttet kommunens hovedledning, blir det ofte inngått avtaler om eierskap og vedlikehold. Hvis avtalen er tinglyst, kan du finne dette hos Kartverket.  

Nyttige dokumenter

Separering av private stikkledninger

Frakobling av taknedløp

Utkobling av slamavskiller

Klageadgang, innsynsrett og rett til å få veiledning

Til toppen