Keysersgate, Aasmund Vinjes gate og Wessel gate

Innhold

Anleggsperiode januar 2024 - sommer/høst 2024

Kart som viser hvor prosjektet starter og de ulike fasene i prosjektet.
Kartet viser hvor prosjektet starter og de ulike fasene i prosjektet.

Hva skal gjøres?

Skien kommune skal utbedre vann- og avløpssystemet i de tre gatene.

Prosjektet gjennomføres for å skifte ut aldrende vann- og avløpsrør. Med økende alder øker også risikoen for driftsproblemer, og Skien kommune har derfor vurdert det som nødvendig å fornye rørene i de tre gatene. 

Fremdrift

Arbeidet starter i januar 2024, og er planlagt ferdigstilt sommer/høst 2024. Skien kommune gjennomfører prosjektet med egne ressurser.

Om graving av nye ledninger

Ved graving av nye vann- og avløpsledninger, knytter kommunen eksisterende private stikkledninger fra kommunale hovedledninger og ut av kommunal veggrunn, eller til eiendomsgrense. Dette med en avsluttende bakke-/stoppekran i overgangen mellom ny og gammel vannledning, og stakepunkt på avløps- og overvannsledning. 

Det vil bli lagt ut egen stikkledning for overvann. Dette for fremtidig separering av overvann (drenering/takvann) og avløpsvann (kloakk) for de eiendommene som i dag har felles stikkledning for overvann og spillvann. Vi anbefaler grunneiere å vurdere muligheten for å samtidig utføre separeringsarbeid på egen tomt. Dette arbeidet vil i så tilfelle bli for grunneiers egen kostnad. Det vil kunne pålegges krav om separering i henhold til forurensningsloven §22 annet ledd.

Kontakt

  • Per Egil Neset, prosjektleder
Til toppen