Myrer skal restaureres

Innhold

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal sammen med Statens naturoppsyn restaurere Stormyr på Lakåsen og Sommersetermyr i Luksefjell.

Arbeidet på Lakåsen starter 15. juli og forventes å vare 2 til 3 uker. Deretter starter arbeidet på Sommersetermyr. 

Miljøsanering Nord as som skal stå for den praktiske gjennomføringen. 

Kart Lakåsen
Området på Lakåsen er markert med lilla punkt i kartet.

Stormyr ble for rundt 100 år siden brukt som isdam, oppdemt av den flotte steindemninga i forkant på bildet. Isen ble sendt i trerenne ned til Flakvarp, for salg i og utenfor Norge. Etter at dammen var uttappet, ble arealet grøftet for å få til skogproduksjon. 

Stormyra På Lakåsene

Hva skal skje?

Busker og kratt bidrar til å suge opp vannet, og skal derfor bli hogd og ryddet. Grøftene som drenerer myra skal fylles med torv, busker og kratt. Demninger og grøfter skal dekkes til med vegetasjon fra myra, blant annet torvmoser. Til dette blir det brukt gravemaskin med god bæring, utført av entreprenør med mye erfaring fra denne type arbeid. Det omfattende grøftesystemet skal tettes, slik at vannstanden heves, og planter og dyr som trives på myr vil få bedre levevilkår. 

Hvorfor gjør vi dette?

Skien kommune har, som grunneier av Stormyra, inngått avtale med Statsforvalteren om restaurering. Kommunen ønsker å følge opp visjonen i kommuneplanens samfunnsdel om “den grønne kommunen, som tar sin del av ansvaret for å stoppe de globale klimaendringene og tap av naturmangfold». En tredjedel av norske myrer under skoggrensa har forsvunnet de siste 100 årene. Skien kommune ønsker å bidra til å snu trenden ved å restaurere natur. 

Klima
Ved å gjenskape myra vil man på sikt holde tilbake mer av karbonet som ligger i jordsmonnet i stedet for at det går opp i atmosfæren. Myra vil også øke opptaket av karbon fra lufta, fordi torvmoser ved hjelp av høyere vannstand, vil få bedre forhold til å bygge opp torv. 

Flomdemping
Myra vil virke som en svamp, som bidrar til å hindre flommer ved mye nedbør og spredning av skogbranner i tørkeperioder. 

Naturmangfold
Myr er gode levesteder for insekter og rasteplasser for fugl og vilt.

Hvordan vil du merke dette?

Turstien mellom Lakåsene og Flakvarp går rett forbi området, men du vil kunne ferdes som normalt, både under og etter anleggsperioden. Kjøreskader etter anleggsmaskiner må forventes å være synlige de første årene etter restaureringen

Sommersetermyr i Luksefjell 

I august starter arbeidet med å restaurere Sommersetermyr innenfor Skrim og Sauheradfjella naturreservat. Arbeidet starter etter at prosjektet på Stormyr er ferdig. Nærmere informasjon kommer på våre nettsider.

Kart Sommerseter
Området på Sommerseter er markert med lilla punkt i kartet.

Kontaktpersoner

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 
Oda Sofie Dahle
e-post oda.sofie.dahle@statsforvalteren.no 

Miljøsanering Nord AS
prosjektleder Anders Arnesen
e-post anders@mnas.no 
telefon 40 49 27 27

Statens naturoppsyn
feltansvarlig Pål Martin Eid
e-post pal.martin.eid@miljodir.no 
telefon 97 48 36 07

Til toppen