Klimaendringer

Innhold

Klimaet er i endring. Vi opplever at det blir mildere og våtere og mer svingninger rundt frysepunktet. Disse endringene kan ha stor negativ betydning for boligene våre. Det er imidlertid mye du som huseier kan gjøre for å redusere og forebygge effektene av klimaendringene.

Tiltak som kan gjøre huset ditt mer motstandsdyktig for effektene av klimaendringene

Økt nedbør

En av de store endringene vi må forberede oss på, er at vi vil få mer nedbør enn tidligere.

Klimaprofilen for Telemark viser at hyppigheten av kraftig regn med mye nedbør i løpet av kort tid, vil øke. Konsekvensen er blant annet at kapasiteten i ledningsnettet stadig blir overskredet, og at det er økt fare for kjelleroversvømmelser.

Overvannsstrategi - prinsippløsning som gjelder for alle

For overvann er det vanlig å bruke tretrinnsprinsippet for å vise hvilke tiltak som er best for å fange og fordøye ulike typer nedbørsmengder.
Trinn 1 - fange opp og infiltrere regnvann fra mindre regnbyger
Trinn 2 - forsinke og fordrøye regnvann fra store regnbyger
Trinn 3 - sikre trygge flomveier for regnvann fra ekstreme regnbyger

Både huseiere, utbyggere og kommunen har ansvar for å sette i gang tiltak. I de to første trinnene har gårdeier, huseier og beboer et ansvar. I trinn tre handler det om å trygge flomveier som oppstår ved ekstreme regnbyger. Disse har kommunen ansvar for.

3 Trinnsprinsipper
Bilde: Figuren illustrerer 3-trinnstrategien og typiske overvannstiltak innenfor de tre trinnene. illustrasjon: Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Hva kan du gjøre? 

Kapp taknedløp

Hus som har taknedløp koblet til ledningsnettet, kan få avløpsvann opp av slukene i kjelleren når nedbøren øker. Et enkelt, rimelig og godt miljøtiltak for å unngå det, er å kappe taknedløpet på huset og føre takvannet ut til vegetasjon på eiendommen.

Kapp taknedløpet som går ned i bakken og sett på et utkast. Røret som går ned i bakken plugger du igjen med et passende lokk (kalt ters) for å hindre at avløpsledning tettes til. Dette får du kjøpt i byggevareforretninger. For å unngår at vannet graver seg ned i bakken kan du:

  • Plassere en stor stein under taknedløpet
  • Bruke kreativiteten ved å kutte av tåen på en gummistøvel og sette den inn i utkastet med blomster i.
  • Kjøpe en regnvannsspreder som fordeler vannet ut på gresset.
  • Lage et lite regnbed under nedløpet. Blomsterbed med planter drikker mye vann og forsinker vannet.
  • Fylle på med små steiner under nedløpet for å drenere
Takkvann Føres Til Regnbed
Bilde: Takkvann føres til regnbed. illustrasjon: COWI AS

Samle regnvann

Samle opp regnvannet i en tønne eller dam og bruke det til vanning senere. Da sparer du på springvannet du vanligvis bruker til hagevanning, samtidig som vi slipper å rense takvannet som går ned i kloakken og videre til renseanleggene.

Deichmannsgate Oslo H Kloosterman W1920
Bilde: Løsning som viser hvordan regnvann kan benyttes til å vanne bed. foto: Hanneke Kloosterman

Nedenfor finner du lenker til mer og nyttig informasjon om regnvann.

Hva gjør Skien kommune?        

Bystyret i Skien vedtok i 2018 ambisjonen om å være robust til å møte klimaendringer innen 2050. I Skien kommunes klima og energiplan er en av visjonene at kommunen skal være godt rustet til å møte disse endringene. I kommunens klimahandlingsprogram er det listet opp mange tiltak for hvordan kommunen kan nå denne visjonen.

Skien kommune er sammen med flere andre kommuner med i et nasjonalt klimatilpasningsnettverk i regi av Miljødirektoratet, I-Front nettverket. Hovedintensjonen med dette nettverket er at de deltagende kommunene skal få førstehånds kunnskap om hva man bør gjøre for å tilpasse seg økt nedbør. Samtidig fungerer nettverket som en viktig arena for erfaringsutveksling.

Klimaendringer krever at kommunen må forbedre sine rutiner, øke kunnskapen og kunne bistå tiltakshaver og innbyggere med å forebygge ulemper og skader på grunn av flom eller kjelleroversvømmelser.

Utfra erfaringer og kunnskap vi tilegner oss i dette samarbeidet, skal vi utvikle en blågrønn standard og praksis som er tilpasset de lokale forholdene i Skien. Dette innebærer blant annet at det skal utvikles en veileder med retningslinjer for overvannshåndtering, og en oversikt over hvor mye vann som skal kunne håndteres, og hvor mye skade som er akseptabelt.

Skien kommune har etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe som utvikler sjekklister for plan og byggesaksbehandling, konsulenter og utbyggere – og en oversikt over aktuelle virkemidler.

Flomvei I Skien Sentrum
Bilde: Illustrasjon viser maksimal vannstand med betydelig oversvømmelse i Holbergsgate og Kverndalsgate i Skien sentrum ved en simulering av tre timer nedbør (200-årsregn med klimafaktor -fremtidens klima - i henhold til klimaprofilen for Telemark). Illustrasjonen viser at det er viktig å planlegge og samordne flomveien og fordrøyningstiltak oppstrøms for å unngå skade nedstrøms.

Hovedmålet er å redusere skadekostnadene for samfunnet, og skape økt trivsel for innbyggerne og næringslivet. Det kan vi få til med å etablere en blågrønn byplanlegging som samtidig gir oss en bedre koordinering av flom- og overvannshåndtering i plan- og byggesaker. Et eksempel på det er at Skien kommune stiller krav om at utbyggere viser hvordan de skal håndtere overvann på tomtene sine før det gis rammetillatelser.

Nyttige lenker

Klima og energiplan

Klimahandlingsprogram

Skybruddsplan for Skien sentrum

Skybruddsplan Skien sentrum brosjyre

Klimaprofil Telemark

Til toppen