Når kan du påvirke i en planprosess?

Innhold

Når kan du påvirke i planprosessen?

Når arbeid med en reguleringsplan starter, er det viktig at du setter deg inn i hva planen har å si for deg. For at du skal kunne påvirke hvordan området kommer til å bli, er det avgjørende at dine synspunkter blir kjent så tidlig som mulig.

En plan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på spørsmål underveis i arbeidet. I tillegg kan du komme med innspill på to formelle tidspunkt i prosessen som vist nedenfor.

1. Oppstartmøte med Skien kommune

Forslagstiller utarbeider varslingsmateriale.

2. Forhåndsvarsling blant annet i aviser, til offentlige instanser og direkte til grunneiere i og inntil planområdet.

Innspillfase. I denne fasen - ofte tre uker - kan du fremme innspill og synspunkter.

3. Frist for innspill.

Forslagsstiller utarbeider planforslag.

4. Komplett planmateriell sendes til Skien kommune.

Skien kommune forbereder saksframlegg til førstegangsbehandling i utvalg for klima, miljø og byutvikling (UKMB).

5. Planforslaget behandles og blir lagt ut til høring/offentlig ettersyn.

Innspillfase. I denne fasen - ofte seks uker - kan du komme med innspill på utarbeidet planforslag. 

6. Frist for innspill. Skien kommune gjør saken klar til andregangsbehandling i UKMB og sluttbehandling i bystyret.

Innspill ved forhåndsvarslingen

Din første mulighet til å komme med synspunkter, er når planarbeidet blir varslet igangsatt. På dette tidspunktet foreligger det ikke noe planforslag, men i varslingen skal det gå informeres om hvilke areal som sannsynligvis blir berørt og hva som er bakgrunnen for at reguleringsarbeidet starter. Selv om du ikke har et konkret planforslag å ta stilling til, er det viktig at du allerede på dette tidspunktet, forteller hva du mener om forslagsstillers ønsker for området, eller kommer med opplysninger som kan påvirke hvordan planen blir utformet.

I varslingsteksten er det oppgitt kontaktinformasjon til forslagsstiller og hvilken frist som gjelder for å komme med uttalelse. 

Innspill ved høring etter førstegangsbehandling

Andre gang du inviteres til å komme med synspunkter, er etter at planen er førstegangsbehandlet politisk i Utvalg for klima, miljø og byutvikling (UKMB). Hvis planen legges ut på høring, betyr det at kommunen ønsker å godkjenne planen slik den nå foreligger - utfra de opplysninger som er kjent på dette tidspunktet. Det kan imidlertid komme inn synspunkter i høringsperioden fra deg eller andre som kommunen mener bør tas hensyn til slik at plankart og/eller bestemmelser endres noe.

Se hvilke planer som er på høring i Skien.

Klage etter bystyrets godkjenning

Etter at planen er godkjent av bystyret, har alle som er part i saken eller av annen grunn har rettslig klageinteresse (dvs. om dine interesser blir tilstrekkelig berørt), mulighet til å klage på bystyrevedtaket innen tre uker etter at vedtaket blir annonsert. Kommunen behandler selv eventuelle klager først. Hvis klagen ikke blir tatt til følge, går saken videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Vurderer du å klage på et bystyrevedtak anbefaler vi at du kontakter kommunens saksbehandler.

Du finner mer opplysninger om klageretten i skjemaet Se melding om rett til å klage på reguleringsvedtak.

Alle som har rett til å klage får tilsendt dette skjemaet. 

Til toppen