Eiendomsskatt 2024

Innhold

Eiendomsskatten legges ut 1. mars.

Har du spørsmål om utregning av skatten og hvordan du eventuelt kan klage på den, finner du informasjon om det på denne siden.

Se hvordan eiendomsskatten er utregnet for din eiendom.  

Skien kommune takserte alle eiendommer i kommunen, gjeldende fra 2018. Denne takseringen kalles alminnelig taksering. Eiendomsskatteloven gir anledning til å ha en ny alminnelig taksering hvert tiende år. Skien kommune utførte forrige alminnelige taksering med virkning fra 2018. Eiendomsskatten tar utgangspunkt i rammer og takseringsretningslinjer vedtatt av sakkyndig nemnd.

Offentlig ettersyn

Sakkyndig nemnd har vedtatt alle eiendomsskattetakstene. Listene ligger ute til offentlig ettersyn - med klagefrist 15. april 2024. Du kan også se listene på Servicesenteret.

Skattesatser

Bystyret vedtar vilkårene for fastsettelsen av skatten som skal betales ut i fra den vedtatte eiendomsskattetaksten. Satsene for 2024, ble vedtatt av bystyret 14. desember 2023 (sak 180/23).

Skattesatser bolig- og fritidseiendommer

Stortinget har vedtatt at skattenivået for bolig og fritidseiendommer i 2024, skal være maksimalt 70% av totaltaksten.

Øvrige skattesatser

Bystyret i Skien vedtok høsten 2018 skattenivået for ubebygde eiendom og næringseiendommer i kommende 10-årsperiode. Bystyret vedtok i desember 2023 at bunnfradraget i 2024 skal være kr 650.000 pr. godkjente boenhet (sak 180/23).

For 2024 er det vedtatt følgende skattesatser:

 • 3,9 o/oo (promille) for bolig-, fritids- og landbrukseiendommer.
 • 3,2 o/oo (promille) for ubebygde tomter og næringseiendommer.

Klage

I perioden 01.03.2024 – 15.04.2024, har skatteyter anledning til å klage på taksten.

For eventuelle framtidige klager: Klagen må være skriftlig, underbygget med dokumentasjon og  levert kommunen innen fristen på seks uker. Skatteyter kan hvert år klage på den eiendomsskatt som skrives ut, men det kan ikke klages på samme grunnlag/forhold hvert år.

Hva kan du klage på?

 • Feil ved faktagrunnlaget – arealer, etasjebenevnelser, type/antall bygg
 • Takstgrunnlaget
 • Manglende bunnfradrag (hvis bolig/leilighet i bygningsmassen)
 • Produksjonsutstyr inngår i taksten

Her kan du se hvordan man blant annet regner ut bruksareal BRA.

Hva du ikke kan klage på?

 • Eiendomsskatten
 • Skattenivået
 • Promillen
 • Størrelsen på bunnfradraget
 • Sonefaktor
 • Indre faktor
 • Ytre faktor
 • Vedtektene
 • Takseringsreglene

Behandling av klager

En klage behandles først av sakkyndig nemnd. Hvis klagen ikke får medhold der, kan Klagenemnda i eiendomsskattesaker gjennomføre en ny vurdering av taksten.

Skjema - klage på takst eiendomsskatt

Har du spørsmål?

Du kan kontakte oss på e-post: post@skien.kommune.no eller telefon 35 58 10 00.

Kontakt

 • Eiendomsskattekontoret Postadresse: Skien kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 158 sentrum, 3701 Skien. Besøksadresse: Henrik Ibsensgate 2, 3724 Skien
Til toppen