Eiendomsskattetakst på landbrukseiendommer

Innhold

Definisjon på landbrukseiendom:

Eiendom som «vart dreven som gardsbruk eller skogbruk» skal være fritatt for eiendomsskatt. Fritaket omfatter ikke våningshus og kårbolig med tilhørende garasje inkludert tomt som for boligeiendom, som helt eller delvis blir benyttet til bolig.

Eiendommer som kommer innenfor konsesjonsgrense på 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, eller samlet 100 dekar defineres som landbrukseiendom. (lovendring 2017).

For våningshus og kårboliger på landbrukseiendommer, benyttes samme kvadratmeter pris som for eneboliger. For å ta hensyn til delingsforbud, konsesjonskrav og andre spesielle forhold som gjelder for landbrukseiendommer reduseres imidlertid taksten med 20% i forhold til boligeiendommer. Driftsbygninger på en ikke-konsesjonspliktig landbrukseiendom, verdsettes etter skjønn.

I utgangspunktet vil en eiendom bli taksert slik den fremstår, og benyttes. Likevel vil Skien kommunes vedtatte arealplan og reguleringsplaner, kunne få betydning ved takseringen.

Til toppen