Eiendomsskattetakst på næringseiendom

Innhold

Næringseiendom takseres etter en antatt markedsverdi. Dette utføres på bakgrunn av tekniske verdier og kapitalisering av leiepriser i området. Tomteverdi verdsettes etter hva som er normalt i området. Kapitaliseringsrente på den enkelte eiendom fastsettes av sakkyndig nemnd etter skjønn.

  • For eiendommer som i utgangspunktet er fritatt for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §5 og §7, men som delvis benyttes til formål som medfører skatteplikt, skal denne delen av bebyggelsen med tilhørende nødvendig uteareal takseres som øvrige næringseiendommer.
  • Ubebygde næringstomter takseres etter størrelsen på tomten, opparbeidelse, bruk, regulering, tilgjengelighet og beliggenhet.

På de eiendommer som inneholder både næring- og boligarealer, vil det bli sendt to vedtaksbrev til skatteyter. Ett vedtak for boligdelen, og ett vedtak for næringsdelen.

Samlet takst skal være i overenstemmelse med takstrapporten som er utarbeidet på eiendommen.

Til toppen