- Ta hensyn til togtilbudet for Grenland og søndre Vestfold

Innhold

Les Grenlandssamarbeidets uttalelse om vurderinger av nytt stoppmønster for tog i Vestfold.

Uttalelse til tiltaksanalyse til NTP 2025 - 2036 – vurderinger av stoppmønster i Vestfold

Når sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg er ferdigstilt i 2026, vil det være mulig med betydelige forbedringer i togtilbudet på vestfoldbanen. Dagens tilbud innebærer kun 1 avgang per time i grunnrute til Tønsberg, og videre til Skien, mens etter ferdigstilling av dobbeltsporet vil det være mulig med inntil 4 avganger per time til Tønsberg i grunnrute. For å kunne ta ut hastighetsgevinsten den nye infrastrukturen legger til rette for til Porsgrunn og Skien er det planlagt å innføre et differensiert stoppmønster mellom Drammen og Tønsberg, der regiontog stopper på alle stasjoner, mens regionekspresstog kjøres direkte uten stopp. 

Nytt dobbeltspor til Tønsberg vil etter Jernbanedirektoratets forslag innebære samme tilbud som i dag for Grenland, men med kortere reisetid.

For å imøtekomme lokale innspill og innvendinger fra Horten og Holmestrand kommuner, har Jernbanedirektoratet gjennomført nye analyser for å kunne belyse konsekvensene av å legge inn ett, eller flere, stopp for regionekspresstogene mellom Drammen og Tønsberg. 
Grenlandssamarbeidet er tilfreds med at Jernbanedirektoratet vurderer lokale innspill, men stiller et stort spørsmål om hvorfor grenlandsrådets innspill med to tog i timen Oslo – Skien ikke er belyst i analysen.

Grenlandssamarbeidet IPR har følgende innspill 

  • Vi vil at det framtidige rutetilbudet på Vestfoldbanen fra R25 ivaretar potensiale for størst mulig trafikk- og passasjervekst på Vestfoldbanen, ved kortere reisetid med persontog på jernbane mellom Grenland og Oslo.
  • Vi ser at ved å benytte differensiert rutemodell som Jernbanedirektoratet opprinnelig har lagt til grunn vil de største reisestrømmene i alle kommuner få et bedre tilbud. Grenlandskommunene vil kunne få et raskere tilbud - med samme frekvens - for å treffe et eksisterende marked, som etter Eidangerparsellen har sørget for størst passasjervekst på Vestfoldbanen. Stasjonene nord i Vestfold vil ved differensiert rutemodell få et mer frekvent tilbud enn i dag. Lokaltogmodellen vil også koble Sande, Holmestrand og Horten tett på store arbeidsplassmålpunkt, bl.a. ved Brakerøya i Drammen. Kobling med jernbanetilbud til Oslo lufthavn kan gjerne utredes videre i rutemodeller. 

Grenlandsrådet vil ellers uttrykke følgende

  1. Grenlandskommunene forutsetter at Jernbanedirektoratet tar en tydelig og aktiv rolle, og tar ansvaret for å sikre et helhetlig togtilbud – både på kort og lang sikt.
  2. Utarbeidelse av en egen stoppmønsterstrategi for vestfoldbanen er en forutsetning for å sikre konsistens i tilbudsutviklingen over tid.
  3. Grenlandssamarbeidet understreker at et stoppmønsterstrategi må legge til grunn to tog i timen til Grenland, og med en beskrivelse av både kortsiktige og langsiktige infrastruktur tiltak
  4. Grenlands kommunene forutsetter at Jernbanedirektoratet involverer stasjonskommunene og fylkeskommunen i utarbeidelse av stoppmønsterstrategi for vestfoldbanen.

Togselskapet Vy er av den oppfatning at det er mulig fra 2026 å kunne gi grenlandskommunen et tilbud med to tog i timen, -med eksisterende infrastruktur. 

Grenlandsrådet er entydig i sitt krav om tilbudsforbedring med to tog i timen i tillegg til raskere tog til Oslo fra 2026. Grenlandssamarbeidet merker seg også at Jernbanedirektoratets analyse har vurdert virkningene av ny stasjon i Horten, men ikke ny stasjon i Skien sentrum. Grenlandskommunene ber om at Jernbanedirektoratet innarbeider i en oppdatert analyse for stoppmønster på vestfoldbanen, passasjervekstmulighetene nytt togstopp i Skien sentrum vil gi.

Grenlandssamarbeidet konkluderer i likhet med Jernbanedirektoratet at et eller flere ekstra stopp vil medføre tap av store reisetidgevinster Skien-Tønsberg-Drammen. Det opprinnelige forslaget gir reduksjon i reisetid for de aller fleste passasjerer langs vestfoldbanen, og redusert trengsel for samtlige passasjerer. Et forbedret jernbanetilbud er viktig for å nå klimamål nasjonalt og ikke minst regionalt. Dette må veie tyngst når det skal besluttes om det skal åpnes opp for ekstra stopp eller ikke.

Opprinnelige forslag til nytt ruteopplegg er en vesentlig tilbudsforbedring for samtlige av passasjerene langs vestfoldbanen, på samme måte som ekstra stopp i Holmestrand og Horten vil være en vesentlig ulempe for alle passasjerer fra Tønsberg og sørover. Grenlandskommunene opplever det som meget spesielt om Jernbanedirektoratet nå endrer til et rutetilbud som ikke tilpasser seg størsteparten markedet, og lager et tilbud som gir en forbedring til et fåtall på bekostning av det store flertallet. 

Vi ber om at Jernbanedirektoratet hensynstar togtilbudet til 270.000 innbyggere i Grenland og Søndre Vestfold og viser til at passasjerveksten for vestfoldbanen 2022 var i Porsgrunn og Skien, -ikke i vestfoldbyene.

Mvh

Hedda Foss Five
Grenlandsrådet

Til toppen