Informasjon om meddommerverv

Innhold

Å stille opp som meddommer er et samfunnsansvar vi har alle sammen. Bystyret velger meddommere til tingretten, lagmannsretten og særskilt utvalg for jordskiftesaker. I tillegg innstilles det en liste på skjønnsmedlemmer, som velges av fylkestinget.

Fristen for å søke om meddommerverv for perioden 2025-2028 gikk ut 1. april 2024.

Bystyret velger meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten i møte 13. juni 2024. Dersom domstolene ikke melder om behov for supplering av meddommere i løpet av perioden 01.01.2025-31.12.2028, er neste mulighet for å søke våren 2028.

Du finner også informasjon på domstol.no.

Hvilke oppgaver har en meddommer?

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og dette innebærer normalt fri fra ordinært arbeid for å utøve vervet. Det kan ikke påregnes fritak av bekvemmelighetsgrunner. Dersom du blir trukket i lønn, har du krav på å få tapet dekket.

Vervet som meddommer i Telemark tingrett eller Agder lagmannsrett, innebærer at du er en av flere lekmenn som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre, vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker.

Hvor ofte?

Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettsaker varer fra en til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger.

Hvem kan bli meddommer?

Meddommere eller lagrettemedlemmer er innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Domstolloven stiller likevel visse krav til hvem som kan velges til lekdommere. 

Tilstrekkelige norskkunnskaper, aldergrense og bosatt i kommunen

Du må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og være personlig egnet til oppgaven. Det betyr at du kan følge forhandlingene i retten, forstå de problemstillinger saken reiser, ta stilling til problemstillingene og gi uttrykk for meningene dine. I tillegg må du: 

 • Være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 1.1.2025.
 • Ikke være fradømt stemmeretten i offentlige saker.
 • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene.
 • Innført i folkeregisteret som bosatt i Skien kommune når bystyret velger meddommere.
 • Være norsk eller nordisk statsborger, eller ha vært registrert i norsk folkeregister som bosatt i Norge de siste tre årene.

Meddommerne skal være vanlige kvinner og menn, og utvalgene skal ha en allsidig sammensetning slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Vi oppfordrer derfor spesielt disse gruppene om å søke: 

 • personer mellom 21 og 30 år
 • personer med lavere utdanning
 • personer med minoritetsbakgrunn

Alminnelig digital kompetanse

Som meddommer bør du ha alminnelig digital kompetanse. Det innebærer at du kan logge inn og benytte Aktørportalen for meddommere og sende og motta e-post. På aktørportalen mottar du dine oppgaver i forbindelse med meddommervervet, som blant annet er å vurdere egen habilitet, svare på innkallingsbrev og gjøre deg kjent med saksdokumenter. Mer informasjon om aktørportalen.

Hvem kan ikke bli meddommer?

Disse personene er utelukket på grunn av sin stilling:

 • Stortingsrepresentanter og vararepresentanter.
 • Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor.
 • Statsforvaltere og assisterende statsforvaltere.
 • Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene.
 • Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet.
 • Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet, Domstolsadministrasjonen og dens styre.
 • Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen.
 • Praktiserende advokater og advokatfullmektiger.
 • Kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem), og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del av forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

Disse personene er utelukket på grunn av vandel:

 • De som er idømt fengselsstraff i mer enn ett år.
 • De som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffelovens § 40 eller §§ 62 til 65.
 • De som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og ved valgperiodens start er det mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig.
 • De som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtatt.
 • De som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og ved valgperiodens start er det mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.

Du finner mer informasjon på domstol.no.

Kontaktperson

Har du spørsmål, ta kontakt med Simon Ballestad på telefon 90 86 76 76 eller e-post post@skien.kommune.no.

Til toppen