Kriterier for hjemmeundervisning

Innhold

Privat hjemmeundervisning er regulert av opplæringslova §2.13 - "bruk av lova for privat opplæring i heimen".  Etter opplæringsloven § 14-3 har kommunen både en rett og en plikt til å føre tilsyn/kontroll av opplæringen. Tilsyn av hjemmeundervisning gjennomføres av rådgiver i oppvekstadministrasjonen. Følgende rundskriv omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet: privat hjemmeundervisning Udir-5-2013

Kommunen krever ikke at du har formell pedagogisk kompetanse, men innholdet i undervisningen skal tilsvare den som blir gitt i offentlig grunnskole. Det er et krav om at det norske læreplanverket skal følges, og at barnet får en tilpasset opplæring.

Dersom dere har felles foreldreansvar, må begge samtykke i valg av privat opplæring. Er dere ikke enige, skal barnet gå i offentlig grunnskole.

Privat hjemmeundervisning må være adskilt fra skolevirksomhet. Skal du undervise andre barn enn dine egne, må Kunnskapsdepartementet godkjenne drift av skole.

Kommunen fører tilsyn for å se til at barnet får tilsvarende grunnskoleopplæring som blir gitt i den offentlige skolen. Tilsynet skal skje i samarbeid med foresatte. Dersom ikke kravene til hjemmeundervisningen blir fulgt, kan kommunen kreve at barnet begynner på skolen.

Rutiner for tilsyn av privat hjemmeundervisning i Skien kommune

Til toppen