Vedtekter

Innhold

Følgende vedtekter er gjeldende for Skien kulturskole


1. Skien kulturskole er forankret i opplæringsloven §13-6 : Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet ellers.

2. Skien kulturskole er eid av Skien kommune og skolens øverste organ er Bystyret i Skien. Det er Hovedutvalget for oppvekst som vedtar kulturskolens vedtekter, virksomhetsplan og handlingsplan. Hovedutvalget for oppvekst fungerer som skolens styre.

3. Det er rektor ved kulturskolen som har opptaksmyndighet.

4. Opptakskriteriene:
a. Kulturskolens målgruppe er barn og unge opp til 19 år
b. Elever med minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne prioriteres
c. Elever som ikke har plass i kulturskolen ved annen disiplin
d. Søkere fra skolekorps blir prioritert på blåse- og slagverkinstrumenter
e. Er det ledige plasser kan elever ha flere disipliner
f. Er det flere søkere enn plasser gis det tilbud etter ansiennitet på venteliste. Ved like kriterier blir det en tilfeldig utvelgelse
g. Voksne kan tas opp dersom det er ledige plasser
h. Elever beholder plassen(e) inntil den(de) blir sagt opp

5. Eleven tas opp for ett skoleår av gangen. Det vil si at påmeldingen gjelder for hele skoleåret (både høst- og vårsemesteret). Det søkes via nett på www.skienkulturskole.no . Ved ledig kapasitet tas det også opp elever fortløpende.

6. Alle nye elever har prøvetid i tre uker fra skolestart.

7. All utmelding i skoleåret må sendes pr. epost kulturskolen@skien.kommune.no. Det skal ikke gis beskjed til lærer. Det må betales for et semester (halvt år).

8. Elever som ønsker å slutte til jul/nyttår, må gi skriftlig beskjed innen 1. januar. Elever som får tildelt plass etter 15.oktober (høstsemesteret) eller 15. mars (vårsemesteret) betaler halv pris av skolepengene.

9. Undervisningen ved Skien kulturskole følger skoleruta for Skien kommune og består av 38 uker med undervisning inkludert inntil to prosjektuker. Enkeltfag kan komprimeres dersom fagets egenart tilsier dette.

10. Elever som ønsker å fortsette som elever i kulturskolen ved oppstart av nytt skoleår må registrere seg på nytt i kulturskolens administrasjonsprogram innen 01.juni. Har vi ikke mottatt fornyet registrering innen fristen, stiller eleven på lik linje med nye søkere.

11. Elever som blir tildelt plass ved Skien kulturskole må svare om de ønsker/ ønsker ikke å benytte tilbudet på epost til kulturskolen@skien.kommune.no innen svarfristen.

12. Permisjon kan søkes ved sykdom eller ved flytting.

13. For lengre tids sykdom og ved flytting kan kontingenten reduseres i forhold til den tid eleven ikke har fått/får undervisning. Forutsetningen for en slik reduksjon er at kulturskolens kontor får beskjed med dokumentasjon om sykdom/flytting skriftlig. Ved andre grunner må skolepenger påregnes.

14. Mister eleven undervisning (gjelder ikke samspill) mer enn 2 ganger pr. semester forårsaket av kulturskolen blir skolepengene redusert tilsvarende utgift pr. uke inkl. rabatter fra 3.gangs avlysning. Dette blir automatisk tilbakebetalt i etterkant av terminen, eventuelt trukket fra på neste semesters faktura.

15. Faktura for innbetaling av skolepenger sendes ut i midten av hvert semester. Sats for skolepenger blir fastsatt av Skien bystyre.

16. Ved manglende betaling mister eleven plassen hvis en ikke inngår avtale om autogiro.

17. Eleven skal møte til avtalt tid ved all undervisning, samspill, konserter og forestillinger.

18. Dersom eleven blir forhindret fra å møte må det gis melding om dette i god tid i forveien.

19. Elevene skal ellers rette seg etter de bestemmelser som blir gitt av skolens undervisningspersonale.

20. Lærere ved kulturskolen har pedagogisk høgskoleutdanning innenfor fagene det blir gitt undervisning i.

Revidert mars 2017

Til toppen