SPT Skoleprosjektene

Innhold

Hva er skoleprosjektene?

SPT har ansvaret for fire skoleprosjekter og ett praktisk arbeidstreningstilbud: Kanalprosjektet, Klovholt alternative skole, Miljø- og aktivitetssenteret (MAS), Århus miljøskole og SPT Arbeidstreningen.

  • SPT Skoleprosjektene er en del av Skien kommunes grunnskoletilbud, hovedsakelig for elever fra 5.-10. trinn. 
  • SPT Arbeidstreningen er en integrert del av SPT Skoleprosjektene, hovedsakelig for elever fra 8.-10. trinn.
  • Hvert skoleprosjekt har 7-10 elevplasser og stor voksentetthet.
  • Målgruppa er i hovedsak elever som av ulike grunner ikke finner seg til rette på hjemmeskolen.
  • Målet med all opplæring i skoleprosjektene er å gi hver enkelt muligheten til å få utnyttet sitt potensiale, oppleve mening, mestring og erfare inkludering i et læringsfellesskap. Dette skjer gjennom et daglig arbeid hvor hver enkelt elev får sin skoledag tilrettelagt etter sitt behov både sosialt og faglig.
  • På 10.trinn er det et spesielt fokus på overgangen til videregående opplæring, og SPT Skoleprosjektene hjelper til med innsøkingen.
  • Elever i SPT Skoleprosjektene skal få tilbud om å delta på ulike fritidsaktiviteter i løpet av skoleåret og ferier. Det enkelte skoleprosjekt har ansvaret for gjennomføringen.

Arbeidsmåtene i SPT Skoleprosjektene er varierte. De varierer mellom tradisjonelle, alternative metoder og mellom praktisk (uteskole, snekring, sveising, cross, mm) og teoretisk tilnærming til lærestoffet. Dette blir synliggjort i elevens IOP. All opplæring følger gjeldende lov- og læreplanverk, samt Strategisk plan for Oppvekst.

Det er et nært samarbeid med foresatte og hjemmeskolen. Elevene i SPT Skoleprosjektene tilhører fremdeles sin hjemmeskole, og får vitnemål derfra.

Det er eleven, foresatte og rektor på hjemmeskolen som skriver søknad om plass ved et skoleprosjekt. I den anledning er det mulig å gjøre avtale om besøk ved et av skoleprosjektene. Tilbudet om plass kan være både hel- og deltid.  Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT før en søker. Opplæringen ved SPT Skoleprosjektene regnes som spesialundervisning.

Det er Pedagogisk råd som fatter endelig vedtak om skoleplass ved SPT Skoleprosjektene. Vedtak om plass gjøres for ett år om gangen.

Kontakt for mer informasjon og eventuelt besøk

Kontaktperson Telefon E-postadresse
Magne Larsen Frigaard, rektor 99 78 68 92 magnelarsen.frigaard@skien.kommune.no
Per Arne M. Hanssen, inspektør 92 45 89 90 per.arne.m.hanssen@skien.kommune.no

 

Søknadsskjema til SPT skoleprosjektene

Søknadsskjema SPT Skoleprosjektene

Oversikt over skoleprosjektene og Arbeidstrening

Sted Adresse Leder og kontaktperson
Kanalprosjektet Stokkanvegen 23 
- tidligere Dolva skole
Ketil Hansen
90 98 95 55
Klovholt alternative skole Klovholtvegen 280 Anne Vatten
45 43 77 17
MAS - Miljø og aktivitetssenteret Århusvegen 319 Roger Engh
91 33 98 78
Århus miljøskole Århusvegen 191 Erik Aas
92 03 41 21
SPT Arbeidstrening Voldsvegen 204
 - Geiteryggen
Tor Høgseth
91 11 86 54

 

Århus miljøskole
Århus miljøskole på Århus gård
Arbeidstreningen på Geiteryggen
Arbeidstreningen på Geiteryggen
Kanalprosjektet
Kanalprosjektet på tidligere Dolva skole
Klovholtprosjektet
Klovholtprosjektet på tidligere Klovholt skole
Til toppen