Kampekastet - Grøtsund, Skotfossvegen

Innhold

Anleggsperiode: mai - november 2024

Skotfossvegen Kampekastet Grøtsund

Hva skal gjøres?

Prosjektet er et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune og Skien kommune og er delt inn i to deler:

  • Etablere ny gang- og sykkeltiltak langs fylkesvei 357 med tilhørende rabatter mot hovedvei, reetablere avkjøringer, beplantning, kantstopp for kollektiv, etablere lysanlegg i gate m.m. 
  • Skien kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger med tilhørende kumsystem i området Skotfossvegen ved Øvre Bæra 4 til Grøtsundvegen 60.

Dagens fellesledning for avløp skal erstattes med to ledninger som separerer overvann og spillvann. Samtidig som hovedledningene skiftes ut, skal privateide stikkledninger fra kommunens hovedledninger fornyes og legges utenfor veibanen. En ny stoppekran blir montert på stikkledningen for vann i overgangen mellom eksisterende og ny stikkledning. Det blir også en egen stikkledning for overvann fra kommunens hovedledninger ut av veibanen.

Fremdrift

Anleggsarbeidet utføres i flere faser. Fase 1 starter med å sprenge og ta ut deler av fjellet midt på strekningen mot Kampekastet. Dette pågår frem mot sommerferien. Mens dette pågår, vil det være lysregulert i ett kjørefelt. For gående og syklende, vil Grøtsundvegen brukes som avlastningsvei.

Beboere i området har fått informasjon om arbeidet fra Telemark fylkeskommune og hva som kan forventes i anleggsperioden. Entreprenøren har også delt ut informasjonsskriv om det forestående arbeidet og hvordan dette vil forløpe. Området det bygges i er trangt og tett på hager. Vi vil derfor fortløpende informere huseiere som blir berørt om framdriften når det er behov for det. 

Planlagt trasé for nye vann- og avløpsledninger, er markert med blått. Alternativ trasé ned mot Meierelva, er markert med rødt og vurderes hvis den planlagte trasé ikke er mulig å gjennomføre.

Sluttdato

Prosjektet er planlagt å være ferdig i midten av november 2024, med forbehold om uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner 

Jon Klonteig, prosjektleder i Skien kommune, 
e-post: jon.klonteig@skien.kommune.no, telefon 948 86 057.

Harald Lauvland, prosjektleder GS Maskin AS, 
e-post: harald@gsmaskin.no, telefon 90204749.

Jan Tore Stoa, anleggsleder GS Maskin AS, 
epost: jantore@gsmaskin.no, telefon 926 39 630.

Til toppen