Skoglivegen

Innhold

Anleggsperiode: 20. november 2023 - høsten 2024

Kart over anleggsområdet i Skoglivegen som markerer arbeidet i de fire fasene.
Kartet viser de ulike fasene i prosjektet.

Hva skal gjøres?

Skien kommune skal skifte ut kommunale vann- og avløpsledninger i Skoglivegen. Dagens fellesledning blir erstattet med to ledninger som separerer over- og spillvann. I tillegg legges ny vannledning. Skoglivegen blir stengt for trafikk når det pågår gravearbeid i gata. Myke trafikanter vil kunne passere, men må forvente forsinkelser og perioder med full stengning. Eiendommer med adkomstvei fra Skoglivegen, vil ha adkomst til sin eiendom, med unntak av når grøften graves forbi eiendommens innkjøring. Det vil da være mulig å parkere bilder på øvrig kommunal eiendom i området.

Fremdrift

Arbeidet blir utført av Skien kommunes anleggslag og utføres i flere faser. Fase 1 markert med rødt starter mandag 20.november.  Arbeidet med vann- og avløpsanlegget er forventet å være ferdig sommeren 2024. Oppussing og asfaltering vil skje i etterkant og er forventet å være ferdig i løpet av høsten 2024.

Kontaktpersoner

Daniel Dahle, prosjektleder
e-post: daniel.dahle@skien.kommune.no, telefon: 45 43 76 24

Tor Arne Stølan, anleggsleder 
telefon: 91 63 48 77

Bjørnar Sørensen, formann anleggslag
telefon: 91 17 48 35

Til toppen