Retningslinjer for forvaltning av Skien Næringsfond

Innhold

1.    Forvaltning – myndighet - delegering

Generelt 

Alle utviklingslån, garantier, egenkapital og tilskudd - unntatt mulighetsmidler inntil kr. 50.000 pr søknad - er styresaker. Det er ingen beløpsbegrensning oppad knyttet til styrevedtak. 

Mindre tilskudd (mulighetsmidler), er unntatt styrebehandling. Så lenge en søknad knyttet til bruk av mulighetsmidler antas å ligge i kjernen av fondets nedslagsfelt, har administrasjonen fullmakt til å gi tilsagn inntil 50 000 kr. Dersom søknad om mulighetsmidler oppfattes å ligge i «grenseland», skal daglig leder i fondet konsultere styrets leder. 

Tildelt støtte forutsettes normalt brukt innen 3 måneder fra vedtaksdato. 

Idéhaver skal tilrettelegge for innsyn om hvordan midlene anvendes. 

Idéhaver blir bedt om å akseptere at fondets finansieringsbidrag og idéen på overskriftsnivå meddeles offentligheten på fondets egne kommunikasjonsflater – eventuelt også eksterne media. Idéhaver kan etter søknad, be om utsettelse på meddelelser til offentligheten på grunn av bedriftsspesifikke hensyn som f. eks. patenteringsprosesser, pågående forhandlinger med partnere/investorer.

Målgrupper for risikoavlastende produkter fra Skien næringsfond AS

  • Kun nyskapende, kommersielle foretak.
  • Det er krav om at foretaket har adresse i Skien (foretaksregisteret). Videre må omsøkte aktiviteter i all hovedsak finne sted i Skien.
  • Sannsynliggjøre minst to årsverk skapt i løpet av en treårsperiode – følgelig gis det ikke risikoavlastning til «hobbyer», eller idéer som ikke synes å ha et kommersielt potensial.
  • Krav til at omsøkte aktiviteter ikke bidrar til uheldig konkurransevridning.
  • Nyskapingsprosjekter i eksisterende bedrifter, antas å ha større potensial for å skape arbeidsplasser, og skal derfor prioriteres.
  • Det gis ikke støtte til kulturtiltak (kunst, kulturaktiviteter, arrangementer, idrett, mv.).

Medfinansiering 

Skien næringsfond AS vil tilstrebe medfinansiering fra andre regionale fond som f. eks. Grenland næringsfond (der Skien kommune eier 24 prosent), i prosjekter der dette synes hensiktsmessig. 

Innovasjon Norge

Det anbefales at innovative bedrifter i Skien benytter støtteordningene hos statlige Innovasjon Norge (IN).  De har langt flere og mer omfattende ordninger enn Skien næringsfond AS. IN stiller krav til innovasjonshøyde og andre forhold for å kunne gi støtte. Les mer på Innovasjon Norges nettsider.

Det er normalt slik at bedrifter som er inne i utviklingsfaser delfinansiert av IN, ikke får innvilget finansiering fra Skien næringsfond AS for samme periode. Den typiske rollen for Skien næringsfond er faser i forkant av IN-finansiering, eventuelt i en vekst-/utviklingsfase etter at IN-finansieringen er over.

NB! Prosjekter med innovasjonshøyde som vurderes for lav for Innovasjon Norge, kan likevel søke risikoavlastning hos Skien næringsfond gitt at vilkårene i punkt 1 og 2 over er tilfredsstilt. 

2.    Standardvilkår utviklingslån

Alle utviklingslån er styresaker.

Utviklingslån gis normalt uten sikkerhet.

Normal løpetid er 4 år. 

Renter løper fra utbetaling og tillegges hovedstolen frem til renteforfall. Første rentebetaling skjer 2 år etter utbetaling av lånet. Deretter betales renter sammen med avdrag etter år 3 og år 4. 

Normal nedbetaling for et fireårig lån, er at 50% av hovedstolen betales etter 3 år og de resterende 50% etter 4 år.

Rentesats settes lik Norges Banks styringsrente fratrukket 0,5%-poeng, dog ikke lavere enn 3%. Rentevilkårene er gjenstand for årlig vurdering. Rentebetingelser hos Skien Næringsfond AS kan endres med 3 måneders varsel – rentesats og regler for regulering av rente vil fremgå av låneavtalen. 

Skien næringsfond AS kan etter nærmere avtale med låntaker avtale konverteringsrett fra lån til aksjer. 

Etter utløp av låneperioden, kan administrasjonen i Skien næringsfond AS etter søknad fra låntaker (førstegangssøknad), gi inntil 12 måneder avdragsutsettelse. Renter løper i utvidet avdragsperiode og skal tillegges hovedstolen.  Avdragsutsettelser utover dette krever styrebehandling.  

Utviklingslån kan kun gis til bedrifter i Skien kommune. Flytting av idéhavers virksomhet til en annen kommune gjør at hele lånet umiddelbart må innfris inkludert påløpte ikke-betalte renter. Som flytting regnes også salg av aksjene og/eller salg av produksjonsutstyr, programvare/produkt, patenter, mv. som selskapet eier. 

Utviklingslånet skal dekke inntil 50% av nærmere definerte betalbare varer og tjenester over en avtalt periode. Resten av finansieringen dekkes av idéhaver. Egeninnsats (timer) kan etter avtale inngå som egenfinansiering. I en søknad til fondet skal betalbare varer og tjenester i størst mulig grad kunne beskrives. Låntaker bes om å tilrettelegge for innsyn i hvordan midlene er anvendt. 

Deler av utviklingslånet kan etter nærmere avtale anvendes som lønn til idéhaver. Utviklingslån skal normalt ikke brukes til å tilbakebetale gjeld til andre (f.eks. idéhaver selv, eiere, finansinstitusjoner, mv.).

Utviklingslånet kan ikke brukes til å dekke allerede påløpte utgifter. 

Se søknadsmal for mer informasjon.

3.    Standardvilkår mulighetsmidler 

Tilsagn om mulighetsmidler inntil 50 000 kroner pr prosjekt, gis etter administrativ fullmakt forutsatt at satsningen er innenfor fondets kjerneområder. 

Mulighetsmidler skal kun brukes til å dekke eksternt betalbare utgifter, og ikke som lønn til idéhaver. Dette må kunne dokumenteres. 

Midlene kan utbetales ved oppstart av omsøkte aktiviteter, og kan utgjøre inntil 50% av prosjektomfanget. Resterende innsats må dekkes fra idehaver – eller idehavers partnere – enten i form av pengemessige bidrag, egeninnsats eller en kombinasjon av disse. I beregningen av egeninnsats brukes en kalkulatorisk timesats på 600 kroner (2024). 

Det er to forhold som er sentrale når Skien næringsfond AS vurderer søknader:

  • Vil en vellykket satsing gi nye eller opprettholde eksisterende arbeidsplasser i Skien?
  • Vil støtten ha en uheldig konkurransevridende effekt?

4.    Standardvilkår øvrige tilskudd 

Tilskudd utover ordning knyttet til mulighetsmidler inntil 50 000 kroner skal alltid styrebehandles. 

Styret kan velge å legge inn vilkår der tilskudd som ikke anvendes i tråd med forutsetningene, kan lede til at tilskuddet konverteres til lån med umiddelbar nedbetaling.

5.    Standardvilkår aksjekapital

Før Skien næringsfond AS trer inn som aksjonær, skal det som prinsipp være en aksjonæravtale som regulerer partenes plikter og rettigheter. 

Aksjonæravtalen skal ha formuleringer som omhandler exit-muligheter. Anses exit-mulighetene å være spesielt vanskelige innenfor en horisont på fire til seks år, skal fondet ikke tre inn som aksjonær.

6.    Standardvilkår garantier

Normalt inngås garantiavtaler når en idéhaver tar opp lån i bank/finansinstitusjon, og der Skien næringsfond AS garanterer for hele eller deler av låneopptaket i en avtalt periode. 

Garantier i en avtalt periode kan også gis i forbindelse med husleieavtaler. 

Skien næringsfond AS kan kun tilby simple kausjoner. 

Garantiprovisjon er normalt 2% p.a. og betales forskuddsvis. 

Til toppen