Detaljregulering for Ibsenbiblioteket

Innhold

Forslag til detaljregulering for gbnr. 300/3517 – Ibsenbiblioteket er lagt ut på høring og offentlig ettersyn.

Det betyr at du nå kan komme med synspunkter til planen.

Kart som viser området som skal reguleres.

Beskrivelse av planforslaget

Planområdet ligger i Skien sentrum, og omfatter nordre del av det såkalte kulturkvartalet. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av nytt bibliotek, servicesenter og formidlingssenter.

Vedtak

Planforslaget ble behandlet i utvalg for teknisk sektor 11.6.2024, sak 40/24. Det ble fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for gbnr. 300/3517 m.fl. – Ibsenbiblioteket, med kart datert 22.5.2024 og bestemmelser datert 26.5.2024 ut til offentlig ettersyn. 

Se hele planforslaget

Har du merknader til planforslaget?

Send eventuelle synspunkter til Planenheten i Skien kommune på post@skien.kommune.no, eller til Skien kommune, Planenheten, Postboks 158, 3701 Skien.

Frist for merknader: 20.08.2024.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne saksbehandler Solveig Foss Haugen på telefon 995 10 077.

Til toppen