Kommuneplanens arealdel - forslag om mindre endringer

Innhold

Nå kan du komme med innspill til forslag om mindre endringer av Kommuneplanens arealdel.

Bakgrunn for saken

I februar 2024 fattet Google investeringsbeslutning om å starte på første byggetrinn av datasenter på Gromstul. Det er forventet at anleggsarbeidet for første byggetrinn vil vare i omtrent to år og det kan komme med søknader om flere byggetrinn. I tillegg er det satt i gang og planlagt mange andre store utbyggingsprosjekter i regionen, som eksempelvis utbygging av E18 og Frier vest, samt CO2 fangst i Brevik (Brevik CSS). Som følge av de store utbyggingsprosjektene vil det være et stort behov for midlertid bosted for arbeidere. Skien kommune ønsker at flest mulig som skal jobbe med de store utbyggingsprosjektene skal bo i ordinære og etablerte boliger. Det vil likevel bli behov for etablering av boligbrakker i kommunen. 

Etter plan- og bygningsloven stilles det mindre krav for etablering av midlertidige tiltak, som boligbrakker, dersom de skal stå mindre enn to år. Dersom en boligbrakke skal stå lenger enn 2 år, sier plan- og bygningsloven at brakkene må behandles som om de skal stå permanent. Da vil ordinær plan- og byggesaksbehandling gjelde.   

Kommunedirektøren fremmet den 23. april sak til formannskapet om styring av hvor det kan tillates oppføring av midlertidige boligbrakker. Det er ønskelig å styre slike etableringer for å gi positive ringvirkninger for kommunen. Saken gjelder kun for boligbrakker som skal stå i mindre enn 2 år. 

Formannskapet fattet følgende vedtak i saken: 

Det er et hovedmål at flest mulig som skal jobbe med store etableringer og anleggsvirksomhet skal bo i ordinære og etablerte boliger. Intensjonen med å styre via arealdelen er for å legge til rette for varige ringvirkninger.

Omfanget av fremtidige etableringer er av stort omfang, og det er behov for å kunne ha et rammeverk for etableringer der dispensasjonsbestemmelser i plan og bygningsloven kan komme til anvendelse.

1. Skien kommune varsler mindre endring av kommuneplanens arealdel, jf. plan- og bygningslovens (pbl) §  11-17. 

2. Endringen består av å fastsette et bestemmelsesområde med forbud mot midlertidige boligbrakker i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider i kommunen. Hovedformålet med endringen er å gi økt aktivitet for lokalt handels- og næringsliv i sentrum, samt å sikre arbeidskrafta gode plasser å bo. 

3. Det foreslås forbud mot etablering av boligbrakker på dyrka jord og på områder som kommer i konflikt med registrerte naturtyper. Det foreslås også retningslinjer for bruk av friområder og redegjørelse for adkomst og parkering til boligbrakkene.

4. Formannskapet ber administrasjonen justere kart som legges ut på høring basert på alternativ 1 med  utvidelse nordover til å innbefatte Tufteputten, Hoppestad og Gromstul.

· Formannskapet ber om at avgrensningen følger RV 36 slik at område; gbr 220/311 tas ut.

· Dersom det skal etableres brakkerigger på Stevneplassen skal det gjøres slik at det ikke kommer i konflikt med større arrangementer på området.

· Hver midlertidig lokasjon kan huse inntil 150 personer.

Høring og offentlig ettersyn

Med bakgrunn i formannskapets vedtak har administrasjonen gjort endringer av saken sammenlignet med kommunedirektørens innstilling. Protokoll med formannskapets behandling og vedtak, samt kommunedirektørens saksfremlegg og innstilling, ligger i vedlegg 1. 
Det er laget et nytt kart basert på formannskapets vedtak, og det er kun ett alternativ som sendes på høring.
Kart over aktuelt område

Utenfor den lilla avgrensningen foreslås det et forbud mot midlertidige boligbrakker. I forslag til bestemmelser, punkt 4.4, angis dette som et bestemmelsesområde med forbud mot midlertidige boligbrakker, og dette vil avmerkes med skravur i plankartet for kommuneplanens arealdel. 

Videre foreslås det enkelte bestemmelser og retningslinjer for etablering av midlertidige boligbrakker innenfor sonen hvor slike brakker kan tillates. Det foreslås forbud mot oppføring av boligbrakker på dyrka jord og der hvor det er registrert og kartlagt naturtyper. Videre foreslås det retningslinjer for etablering av boligbrakker i friområder, og redegjørelse for adkomst og parkering. 

Punktene fra formannskapets vedtak om stevneplassen og at hver midlertidig lokasjon kan huse inntil 150 personer, foreslås som bestemmelser. Vedlegg 3 inneholder de konkrete formuleringene av forslag til bestemmelser for midlertidige boligbrakker. 

Etter høring vil uttalelser bli bearbeidet. Dersom det kommer vesentlige motforestillinger til forslaget, vil kommunedirektøren vurdere om endringen kan gjennomføres som mindre endring. 

Dersom saken kan tas som mindre endring, vil uttalelsene bli vurdert, og saken vil fremmes for Bystyret for endelig vedtak etter denne høringen. Det er et mål om behandling i Bystyret den 13. juni. 

Forslaget er sendt ut til berørte myndigheter og aktører, men alle har anledning til å gi uttalelse i saken. Frist for uttalelser er 31. mai. Uttalelser sendes enten digitalt, til postmottak: post@skien.kommune.no eller Postboks 158, 3701 Skien. 

Spørsmål om saken kan rettes til kommuneplanlegger Alexander Karlsson på e-post: alexander.karlsson@skien.kommune.no eller telefon 932 09 425.

Til toppen